print-icon

پرونده استرداد جهیزیه

 پس از جاری شدن صیغه طلاق و تعیین تکلیف در باب حقوق  زوجه امکان استرداد جهیزیه وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آن آشنا شوید.

نتیجه:

قرار رد دعوا

کلاسه: 1329/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان: صدیقه.ح
خوانده: محمد.م
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای محکومیت خوانده به استرداد کلیه اقلام جهیزیه به شرح سیاهه پیوست مقوم به سیصد و ده هزار تومان.پرداخت کلیه خسارات قانونی.صدور قرار تامین خواسته و توقیف آن
دلایل و منضمات: نسخه ثانی دادخواست.رونوشت لیست جهیزیه.رونوشت سند ازدواج

مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی

در مورخه 88/4/19 خواهان فوق دادخواستی به شرح ذیل تنظیم و ارائه نموده است که اینجانب با خوانده ازدواج رسمی و دائم نموده که متاسفانه به لحاظ سوءرفتار و معاشرت ایشان، مجبور به زندگی در خانه پدری‌ام می باشم و از آنجا که اسباب و اثاثیه جهیزیه بنده هم اکنون در منزل نامبرده نگهداری و احتمال تخریب و اتلاف آن می رود لذا بدوا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته فوری مستندا به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز صدور حکم به محکومیت خوانده مورد استدعاست.


با تقدیم دادخواست مابعدالذکر به ریاست دادگستری سبزوار و ارجاع آن به شعبه اول انجام شد. سپس وقت رسیدگی به روز 2 شنبه 88/5/16 تعیین شد. در مورخه 88/5/16  در وقت مقرر جلسه اول دادگاه حقوقی سبزوار تشکیل شد. پرونده کلاسه فوق‌الذکر تحت نظر است که ملاحظه می گردد خواهان حضور ندارد و لایحه ای ارسال نداشته است. خوانده حاضر است، اظهار می‌دارد؛ نظر به اینکه در تاریخ 88/4/26 به صورت طلاق توافقی از یکدیگر متارکه کردیم و طلاق انجام شد. زوجه از مهریه و حق و حقوق خود گذشت کرده‌است و این دادخواست قبل از طلاق توافقی تقدیم دادگاه گردید، لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.


دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید:

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده خواسته استرداد جهیزیه به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به اظهارات خوانده و ارائه تصویری از دادنامه طلاق که حکایت از طلاق توافقی طرفین داشته و خواهان از حق و حقوق خود گذشت نموده و طلاق اجرا شده، لذا دعوی خواهان در کیفیت فعل سالبه به انتفاء موضوع است. مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.


دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار

نظر به اینکه در پرونده فوق برای دادگاه احراز شده است که با توجه به اظهارات خوانده و اسناد موجود در پرونده طلاق توافقی قبلا صورت گرفته و خواهان از مهریه و حق و حقوق خود گذشت نموده لذا دادگاه به استناد مواد 2 و 197 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده که با این وجود رای اصداری فاقد هر گونه اشکال و خدشه ای می باشد.