print-icon

1: پرونده درخواست ملاقات فرزند

در صورتی که پس از طلاق تا پیش از صدور یا قطعیت حکم حضانت مادر تقاضای ملاقات فرزند خود را داشته باشد، می تواند به موجب دادخواست مربوطه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از دادگاه خواسته خود را تقاضا نماید.

نتیجه:

صدور حکم مبنی بر ملاقات با فرزند هر هفته به مدت یک شبانه

کلاسه: 1353/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان: ملیحه.م
خوانده: بهرام.ع
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم به ملاقات دو فرزند به نام های امیرحسین و زینب (5ساله و 3ساله)، دو روز در هفته
دلایل و منضمات: کپی دادخواست. محتویات پرونده کلاسه 127/88 /ش 102 کیفری

ماده 1174 قانون مدنی

در مورخه 20/4/88  خواهان فوق دادخواستی به شرح ذیل ارائه نموده‌است که احتراما  به استناد محتویات پرونده کلاسه فوق الذکر اینجانب که هنوز همسر شرعی و قانونی مشارالیه می باشم و ثمره ازدواج ما دو فرزند؛ یک پسر و یک دختر است که اکنون در اثر اختلافات در زندگی ما مدت 8 ماه است که خوانده دو فرزند خود را برده است و مانع ملاقات این حقیر با فرزندان شده است در صورتی که بنده احتیاج مبرم به ملاقات با فرزندان خویش هفته ای حداقل دو شبانه روز را مسئلت می نمایم لذا مبادرت به تقدیم این دادخواست ورزیده، مستدعی است در وقت نزدیک رسیدگی کنید و رای شایسته را صادر نمایید.


با تقدیم دادخواست فوق الذکر به ریاست دادگستری سبزوار و ارجاع آن به شعبه اول، وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 15/5/88 تعیین شد. سپس در موعد مقرر مورخه 15/5/88 جلسه دادگاه حقوقی سبزوار تشکیل گردید.  پرونده کلاسه 1353/86 ح1 تحت نظر است. خواهان حضور دارد اما خوانده غایب است و لایحه ای ارسال ننموده. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست بیان می‌کند:


حضانت فرزندم امیرحسین طبق رای شعبه 102 کیفری به زوج واگذار شده و حضانت زینب به من واگذار شده که همسرم به رای اعتراض نموده است.


 


تصمیم دادگاه


با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

در خصوص دعوی خواهان و به طرفیت خوانده به خواسته ملاقات با دو فرزندش هفته ای دو روز با عنایت به اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه دادگاه، ملاحظه تصویر دادنامه 2220/343 مورخه 88/2/26 شعبه 102 کیفری که حکم به حضانت فرزند مشترک به نام زینب توسط خواهان و ملاقات فرزند دیگر به نام امیرحسین هفته ای دو نوبت صادر گردیده و حسب اظهارات خواهان چون به رای صادره توسط خوانده اعتراض شده،  نامبرده، تقاضای ملاقات فرزندان را تا آن زمان نموده است و صرفنظر از عدم حضور خوانده با عنایت به اینکه موضوع در خصوص فرزند به نام امیرحسین سابقا رسیدگی شده و در خصوص فرزند دیگری به نام زینب دعوی وارد تشخیص و مستندا  به ماده 1174 قانون مدنی تا زمان قطعیت رأی، حضانت و مسترد شدن فرزند خواهان حق ملاقات با فرزند را به قرار هر هفته به مدت یک شبانه روز خواهد داشت. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.


دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار

با توجه به اینکه موضوع حضانت قبلا در شعبه دیگری رسیدگی شده و موضوع اعتبار مختومه را داشته لذا دادگاه رای به رد آن صادر و در مورد فرزند مونث خواهان حق ملاقات به مدت 1 شبانه روز را دارد که طبق مواد قانونی رای توسط دادگاه صادر شده و رای صادره با این تفاصیل فاقد هر گونه خدشه ای می باشد.