پرونده سلب حضانت (از خواهان)

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق  قصد سلب حضانت فرزند مشترک از خود را داشته باشد می‌تواند با تقدیم دادخواست، اسقاط این حق را تقاضا نماید و حضانت را به دیگری بسپارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع  از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

نتیجه:

صدور حکم بر حضانت فرزند مشترک توسط خوانده

موضوعات مرتبط

کلاسه: 2867/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان: لیلا.ب
خوانده: علی.خ
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور رای به سلب حضانت فرزند مشترک بنام نرگس .خ از خواهان و سپردن به خوانده
دلایل و منضمات: گواهی صدور حکم طلاق

مواد 1168 و1174 قانون مدنی

در مورخه 88/10/3 خواهان فوق دادخواستی به شرح ذیل تنظیم و ارائه نموده است که احتراما اینجانب ضمن جدایی از خوانده یکی از فرزندان مشترک به نام نرگس را قبول کرده ام ولی حالا بنا به رعایت مصلحت فرزندان که هر دو با هم باشند ضمن محفوظ بودن حق ملاقات برای اینجانب خواهشمند است حضانت را به خوانده سپرده و رای شایسته صادر فرمائید.


با تقدیم دادخواست مطروحه به ریاست دادگستری سبزوار و ارجاع آن به دادرس شعبه اول حقوقی در مورخ  88/10/3 شعبه اول تشکیل جلسه داده پرونده کلاسه 2867/88 ح 1 تحت نظر است. ملاحظه می گردد که طرفین در دادگاه حاضرند و اظهار می دارند تقاضای رسیدگی فوق العاده را داریم. خواهان اظهار می دارد حق حضانت فرزند را از خودم اسقاط نموده و فرزند را به پدرش که خوانده می باشد تحویل می دهم و هر ماه دو مرتبه در روزهای تعطیلی هر مرتبه به مدت 24 ساعت ملاقات می نمایم خوانده اظهار می دارد؛ قبول می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.


با توجه به مراتب ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به  انشاء رای می نماید.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده  به خواسته سلب حضانت فرزند مشترک از خود و واگذاری حضانت آن به خوانده و با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و صورتجلسه دادگاه، اظهارات و قبول خوانده جهت حضانت فرزند و  با عنایت به اینکه خواهان به عنوان مادر حق حضانت خود را سلب نموده است دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1168 و1174 قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند مشترک توسط خوانده صادر می نماید و هر ماه دو مرتبه به مدت 24 ساعت در روزهای تعطیلی مادر(خواهان) حق ملاقات با فرزند خود را دارد، رای صادره حضوری و با اقرار خوانده قطعی است.


دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار

نظر به اینکه خواهان در این پرونده حق حضانت دختر 5 ساله خود را به پدر واگذار نموده و خوانده هم موضوع را پذیرفته است لذا دادگاه به استناد مواد 1168 و 1174 ق مدنی حکم به حضانت فرزند مشترک به خوانده را صادر نموده است که رای اصدار یافته فاقد هر گونه اشکال و خدشه ای می باشد.