پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

در صورتی که شخصی به دلیل ابتلا به جنون محجور شده است، اشخاص ذینفع می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، صدور حکم محجوریت و تعیین و نصب قیم برای محجور را از دادگاه تقاضا نمایند.

نتیجه:

صدور حکم حجر و منصوب نمودن قیم برای محجور

موضوعات مرتبط

کلاسه: 1824/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان:محمود.ب
خوانده:حسین .ب
تعیین خواسته و بهای آن: محجوریت
دلایل و منضمات: نظریه پزشکی قانونی

مواد 1207و1211و1217 بند 3 ماده 1218 قانون مدنی

در مورخه 88/4/17 خواهان فوق درخواستی به این شرح ارائه نموده است که پسرم به نام حسین.ب از یک هفته قبل دچار بیماری اعصاب و روانی شده است که بنده قادر به نگهداری مشارالیه نمی‌باشم لذا تقاضا دارم دستور فرمائید تا مشارالیه به بیمارستان ابن سینا اعزام گردد و در آنجا نگهداری شود.


سپس با تقدیم درخواست فوق‌الذکر به معاون دادستان سبزوار و ارجاع آن به کلانتری یازده سبزوار مبنی بر اینکه بیمار مذکور به پزشکی قانونی معرفی تا ضمن معالجه و معاینه در خصوص نوع بیماری و تاریخ و زمان ابتلاء به اینکه آیا نیاز به قیم و سرپرست دارد یا خیر و همچنین آیا نیاز به بستری شدن در مراکز روانپزشکی دارد یا خیر؟ سپس در مورخه 88/4/26 با ارسال نظریه پزشک قانونی و فرد بیمار به دادگستری اعزام که سپس دادگستری فرد محجور را به اداره بهزیستی اعزام که موقتا" نگهداری شود و اداره بهزیستی طی شرحی اعلام نموده است که نامبرده به مشهد اعزام گردد.


در مورخه 88/4/27 نظریه پزشکی قانونی به آن شرح واصل گردیده است که فرد محجور آقای حسین.ب دچار جنون ادواری می‌باشد اولین بار در تاریخ 85/1/5 در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد بستری شده است نیازمند قیم و سرپرست و همچنین نیازمند بستری شدن در مراکز روانپزشکی می‌باشد.


سپس دادیار سرپرستی سبزوار طی شرحی به ریاست دادسرای مشهد احتراما" با تلقی نمودن این برگ به عنوان نیابت قضایی و ضمن تفویض کلیه خسارات قانونی شخصا" یا حسب الارجاع امر به احدی از همکاران قضایی دستور فرمایند آقای حسین.ب فرزند محمود که دچار جنون ادواری می‌باشد و نیاز به بستری شدن در مراکز روانپزشکی دارد معرفی می‌گردد و وفق مقررات اقدام نمائید.


خواهان تقاضای قیومیت پسرش را نمود. سپس دادیار سرپرستی خطاب به دفتر نسبت به انجام تحقیقات در مورد اینکه آقای محمود.ب فرزند اصغر صلاحیت قیم شدن را دارد یا خیر؟ در مورخه 88/5/8 رای شعبه اول به این صورت اصدار یافته است.


رای دادگاه:


با عنایت به اینکه دایره سرپرستی دادگستری شهرستان سبزوار تقاضای صدور حکم محجوریت حسین .ب نموده لذا دادگاه توجها" به محتویات پرونده و نظریه پزشک محترم قانونی مستندا" به مواد 1207و1211و1217 بند 3 ماده 1218 قانون مدنی ضمن صدور حکم به محجوریت نامبرده را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود از مورخه 88/4/27 ممنوع می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.


دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار


سپس پرونده توسط دفتر شعبه اول به دایره سرپرستی ارسال گردیده است دادیار سرپرستی خطاب به رئیس دادگستری با توجه به گواهی فوق الذکر از پزشکی قانونی به نام حسین.ب فرزند محمود دستور فرمائید مساعدت لازم جهت صدور حکم حجر مبذول فرمائید سپس تحقیقات به عمل آمده پیوست می‌باشد که عبارت است از اینکه فرد محجور فرزندی ندارد پدر و مادر محجور حیات دارند اقوام نزدیک محجور عبارتند از 1-عموی محجور به نام حبیب 2-عزیز 3-محمد و عمه محجور بنام فاطمه دایی محجور به نام علی خاله محجور به نام نساء و زهرا می‌باشند پدر محجور تقاضای قیومیت کرده است قبلا" قیم نداشته است برادرانش به نامهای 1-حسن 2-عباس که محصل هستند فرد محجور دارایی ندارد پدرش خرجش را می‌پردازد.


شواهدی که شهادت بر صلاحیت پدر محجور مبنی بر قیم شدن داده‌اند عبارتند از:1-قربان ع فرزند رضا 2-مهدی س فرزند محمدرضا 3-پرویز فرزند رضا 4-فاطمه س فرزند غلامرضا می‌باشند در مورخ 88/5/22 دادیار سرپرستی طی شرح به ریاست دادگستری سبزوار مبنی بر اینکه حجر صادره به نام حسین.ب فرزند محمود وصول گزارشات دایر بر اینکه ظاهرا" محمود.ب فرزند اصغر صلاحیت قیومیت پسرش را دارد دستور فرمائید مساعدت لازم جهت قیومیت مبذول گردد سپس با ارجاع پرونده توسط رئیس دادگستری به شعبه اول در مورخه 88/5/29 شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار در وقت فوق العاده تشکیل است پرونده کلاسه مذکور تحت نظر است دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

نظر به اینکه دایره محترم سرپرستی آقای محمود.ب را به عنوان قیم محجور حسین.ب پیشنهاد کرده لذا دادگاه ضمن احراز صلاحیت و شایستگی نامبرده مستندا" به بند 3 ماده 1218 قانون مدنی نامبرده را به عنوان قیم محجور منصوب و تعیین می‌نماید بدیهی است نامبرده موظف است وظایف شرعی و قانونی خود را در جهت حفظ محجور و اموال آنان تحت نظارت دایره سرپرستی دادگستری سبزوار اقدام نمایند.


دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار

با توجه به اینکه دایره سرپرستی طی حکم حجری مورخه 88/5/22 خواهان را به عنوان قیم فرد محجور معرفی و دادگاه هم با توجه به لیاقت و شایستگی خواهان احراز صلاحیت وی را نموده است و به استناد بند 3 ماده 1218 ق م رای به نفع خواهان صادر نموده که رای صادره فاقد هر گونه اشکال می‌باشد.