1: پرونده تامین خواسته

در صورتی که شخصی به موجب یک فقره چک از دیگری طلبکار است، ضمن اقامه دعوا برای مطالبه وجه چک می‌تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق، ابتدا صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود