پرونده مطالبه بخشی از مهریه

در صورتی که زوجه خواهان مطالبه بخشی از مهریه خود است می تواند به نمونه پرونده فوق مراجعه نماید و اطلاعات لازم در این باب را کسب نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت خوانده به پرداخت مهريه به ميزان 157 سكه طلاي تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسي درحق خواهان و حکم اعسار خواهان

شماره پرونده:940970 شعبه 286 باهنر

مواد 1082 از قانون مدني
51 و 198 و 504 و 514 از قانون آيين دادرسي مدني

شرح خواسته


خوانده همسر اينجانب است كه به موجب سند ازدواج تقديمي متعهد گرديده 314 سكه طلاي تمام بهارآزادي به عنوان مهر پرداخت نمايد. ليكن از انجام تعهد خودداري نموده است. لذا با  تقديم اين دادخواست بدواً تقاضاي اعسار از پرداخت هزينه هاي دادرسي و صدور حكم بر محكوميت نامبرده به پرداخت 157 سكه به عنوان بخش مافي القباله و كليه هزينه هاي دادرسي به نفع اين جانب مستدعي است.


دستور تعيين  وقت رسيدگي صادر شده و وقت به طرفين ابلاغ شده‌است. خواهان حاضر است. خوانده حاضر نيست. مطابق گزارش مامور ابلاغ آدرس زوج شناخته نشده و رسيدگي مقدور نيست. خواهان مي گويد از آدرس دقيق شوهرش اطلاعي ندارد. در خواست دعوت وي را از طريق انتشار در روزنامه رسمي دارد.


دادگاه دستور تجديد وقتي رسيدگي و دعوت خوانده از طريق روزنامه كثيرالانتشار را صادر كرده‌است. خواهان بعداً آدرس ديگري از خوانده معرفي كرده و ابلاغيه ها به وي داد شده تا از طريق كلانتري ابلاغ را انجام دهد. به خوانده ابلاغ گرديده‌است.


در تاريخ 94/8/18 جلسه رسيدگي تشكيل شده‌است و طرفين حضور دارند. خواهان در خواست مهريه مي‌نمايد و خوانده درخواست خواهان را قبول دارد ولي مي‌گويد نمي تواند يك جا بپردازد و حاضر به پرداخت هست. 

در خصوص دعوي خانم ز.ا فرزند حسين به طرفيت م.م به خواسته مطالبه مهريه به ميزان يكصدوپنجاه‌وهفت عدد سكه طلاي تمام بهار آزادي مقوم به 1427130000 ريال و بدوا صدور حكم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به كپي مصدق عقدنامه رسمي به شماره ترتيب 12713 مورخ 84/9/14 علقه زوجيت في مابين با مهريه 314 سكه براي دادگاه محرز است و نظر به اينكه به مجرد وقوع عقد زوجه مالك مهريه مي گردد و مهريه خواهان حال بوده و عندالمطالبه مي بايست به وي پرداخت گردد. خوانده نيز با حضور در جلسه دادرسي، اقرار صريح  بر عدم پرداخت مهريه داشته‌است. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 1082 از قانون مدني و 198 از قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مهريه به ميزان 157 سكه طلاي تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسي درحق خواهان صادر و نسبت به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوي با توجه به استشهاديه پيوست دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده مستنداً به ماده 504 قانون آيين دادرسي حكم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي صادر و اعلام مي گردد. راي  اصداري حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد. چنان چه مدعي اعسار دعواي اصلي محكوم له واقع و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي به استناد ماده 51 و 514 قانون مارالذكر توسط اجراي احكام مدني دريافت خواهد شد. صدور اجرائيه پس از قطعيت دادنامه منوط به پرداخت هزينه دادرسي در حق صندوق دولت از سوي خواهان است.