2: پرونده الزام به انجام تعهد

در صورتی که مستأجر، ملک مورد اجاره را در تاریخ مقررشده در قرارداد اجاره تخلیه نکند، موجر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الزام وی به انجام تهعد و دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد را از دادگاه تقاضا نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود