3: پرونده الزام به انجام تعهد

در صورتی که شخص یا اشخاصی از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند، ذینفع می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی الزام وی به انجام تعهدات را  از دادگاه تقاضا نماید.

نتیجه:

محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل ملک متنازع فیه وفق کروکی ترسیمی و پرداخت تضامنی 21090000ریال اجرة المثل ایام تصرف و مبلغ 1373000 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه 102 حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 69- 870028 -87 ش2
خواهان:1- محمود2- سعدالله 3- فرض الله با وکالت اویس
خوانده: 1-عصمت2- درویش3- ایرج4- پروانه5-بانو با وکالت فردین
موضوع خواسته: الزام به انجام تعهد

مواد 10، 221، 222 قانون مدنی
مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی
مادتین 3 و4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه

خواهان دعوی با وکالت اویس به طرفیت خواندگان با تنظیم دادخواستی با خواسته الزام خواندگان به انجام مفاد توافق نامه مورخه 86/3/1 (استرداد تحویل قطعات 2-1 توافق نامه) مق%D

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32