دادخواست نقض رای کمیسیون ماده 100شهرداری در پرونده جریمه مازاد بر تراکم بنا (شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

در صورتی که از رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده جریمه مازاد بر تراکم بنا تقاضای تجدیدنظرخواهی را دارید می توانید با استفاده از نمونه دادخواست فوق اقدام نمایید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

در صورتی که از رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده جریمه مازاد بر تراکم بنا تقاضای تجدیدنظرخواهی را دارید می توانید با استفاده از نمونه دادخواست فوق اقدام نمایید.

ثبت نظر :