پرونده خلع ید

در صورتی که شخصی مدعی تصرف غاصبانه دیگری در ملک خود می‌باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، دعوای خلع ید در دادگاه مطرح نماید.

نتیجه:

رد دعوای خواهان

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران - شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 1202-850001-85ش2
خواهان: کرمعلی
خوانده: .سعدی 2. کیهان 3. ایوب 4. سیروس
موضوع خواسته: خلع ید

ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی

در مورخه 85/8/15 دادخواستی از طرف خواهانها به طرفیت خواندگان به شعبه دوم حقوقی تهران ارجاع می‌شود مبنی بر تقاضای خلع ید از 26 لته مزرعه برنجزار در جوکندان با دلایلی مبنی بر اینکه در موقع تسطیع سازی مامورین جهاد کشاورزی به شرح مدارک سند مالکانه، استناد به دادنامه 103/85- 85/2/30  شورای حل اختلاف جوکندان بزرگ که منجر به صلح و سازش نشده است به شرح ذیل دادخواستی را ارائه می‌نمایند که خواندگان دعوی هنگام تسطیع مزارع عمومی کشاورزان منطقه، با توجه به اینکه بنده نیز در ردیف آنان بودم مساحت 26 لته محلی شالیزارم را اشتباهی بدون بررسی لازم به اطرافیان و کشاورزان آقایان خواندگان به وسیله مامورین تسطیع جهاد کشاورزی تحویل شده در حالی که اینجانب برای این زمینها سند دارم و این وضع از سال 83 تا به امروز ادامه داشته علیهذا مستندا با توجه به کلاسه پرونده 267/84 دادنامه 103/85- 85/7/30 صادره از شورای حل اختلاف حوزه جوکندان که عدم صلاحیت خود را پیرامون شکایت اعلام کرده است بدینوسیله بموجب مدارک نسقی وشرح حقایق بالا تقاضای خلع ید و تحویل زمینهای زراعی شالیزار اینجانب به محکومبت خواندگان را استدعا دارم. استعلام دفتر دادگاه از ادره امور اقتصادی و دارائی تهران در خصوص ارزش معاملاتی یک قطعه زمین به مساحت 26000 متر مربع در جوکندان در سال 1385 برای پول تمبر می‌نماید که جواب استعلام به ازای هر متر مربع 10000ریال تعین می‌گردد.


خواندگان لایحه‌ای به دادگاه محترم تقدیم می‌نمایند که که ادعای خواهان بی‌مورد می‌باشد و مامورین جهاد کشاورزی  قرار بر این داشته‌اند که به مقدار زمین تسطیع شده زمین در اختیار کشاورزان قرار دهد و این شکایت خواهان قبل از این موضوع شکایت نموده است و طبق نقشه از طرف مامورین جهاد پس از تسطیع به همان متراژ زمین تحویل کشاورزان شده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس را داریم.


قرار ارجاع امر به کارشناس برای بررسی موضوع این می‌باشد که به موجب سند عادی مورخ 21/9/15 خورشیدی پشت نویسی شده و خریداری خواهان به تاریخ 1334/7/20 خورشیدی از مرحوم پدرش، خواهان مالک شش لته برنجزار معادل ده هزار وپانصد متر و نیز برابر سند نسقی شماره 48937 – 1352/8/2 خورشیدی خواهان مالک شانزده فقیر شالیزار از محدوده پلاک 7-275 بخش 28 تهران می‌باشد. بنابراین برابر مستندات مضبوط در پرونده خواهان مالک 26 هزار و پانصد متر مربع شالیزار در دو نقطه در املاک کشاورزی قریه قنبر محله می‌باشد در حالی که برابر نقشه کاداستر مضبوط در پرونده مساحت مجموع دو قطعه شالیزار خواهان برداشت و نقشه‌برداری شده پیش از انجام طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزار جمعا معادل 21290 متر می‌باشد که پس از کسر مساحت 6/4 درصد از آن جهت اصوات جاده سرویس مزرعه کانال آبرسان کانل زهکش و... به مقدار مساحت 19932 متر شالیزار تجهیز نوسازی شده و تحویل خواهان گردیده است و کسری مساحت اولیه برداشت شده مزرعه شالیزار خواهان به قبل از انجام طرح تجهیز برمی‌گردد و ارتباطی به خواندگان دعوی ندارد چرا که خواندگان نیز اراضی شالیزار خود را جهت برداشت اولیه و تهیه نقشه کاداستر در اختیار شرکت پیمانکاری طرف قرداد جهاد کشاورزی استان تهران قرار داده و پس از کسر 6/4 درصد کسری مربوط به راه کانال و... احداثی در هنگام اجرای طرح تجهیز شالیزار تسطیع شده خود را تحویل گرفته‌اند.


در مورخه 87/11/29 به نظریه کارشناس از طرف خواهان اعتراض می‌شود ولی باتوجه به اینکه از پرداخت هزینه کارشناسی هیات سه نفره خوداری می‌کند ضمن رد اعتراض پرونده مختومه و مبادرت به صدور رای می‌نماید که دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستندا به ملاک ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی نامبرده را صادر واعلام می‌دارد.

در خصوص دعوی کرمعلی به طرفیت 1. سعدی 2. کیهان3. ایوب 4. سیروس به خواسته خلع از بیست و شش لته مزرعه برنجزار ناشی از تصرفات غاصبانه در هنگام تسطیع اراضی مامورین جهاد کشاورزی مقوم به 5000000 ریال به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی با توجه به اوراق پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ واصله از اداره جهاد کشاورزی تهران مساحت اولیه زمین شالیزار خواهان به مقدار مساحت 21287 متر مربع بوده که پس از کسر کسورات جاده زهکش و کانال‌های آب طبق ضوابط طرح‌های تجهیز به میزان خالص 19925 متر مربع بدون هیچ مغایرتی تحویل نامبرده گردیده است. از طرفی وی برابر صورت‌مجلس توافق مورخ 84/1/6 پس از اعتراض به نقشه‌برداری اولیه با نقشه بردار مجدد صراحتا عدم اعتراض خود را به مساحت نهایی اعلام نموده است و برابر اعلام نظر کارشناس منتخب که با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مباینتی نداشته و مطابقت کامل را داراست و اعتراض مدللی که موجبات ارجاع موضوع به هیا ت کارشناسی را ایجاب نماید به عمل نیامده است صراحتا اظهار نظر گردیده که خواندگان پس از تسطیح و تجهیز و کسر 4/6 درصد از مساحت اولیه برداشت شده اراضی خود را از جهاد کشاورزی تحویل گرفته و تجاوز و تصرفی از اراضی شالیزاری مورد ادعای خواهان توسط خواندگان صورت نگرفته است.


لهذا با عنایت به مراتب معنون دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستندا به ملاک ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

با مطالعه اوراق و محتويات پرونده ملاحظه شد که با توجه به پاسخ واصله از اداره جهاد کشاورزی تهران و صورت‌مجلس توافق مورخ 84/1/6 پس از اعتراض به نقشه برداری اولیه با نقشه بردار مجدد صراحتا عدم اعتراض خود را به مساحت نهایی اعلام نموده است و برابر اعلام نظر کارشناس منتخب که با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مباینتی نداشته و مطابقت کامل را داراست صراحتا اظهار نظر گردیده که خواندگان پس از تسطیح و تجهیز و کسر 4/6 درصد از مساحت اولیه برداشت شده اراضی خود را از جهاد کشاورزی تحویل گرفته و تجاوز و تصرفی از اراضی شالیزاری مورد ادعای خواهان توسط خواندگان صورت نگرفته است. و از طرفي در دعوی خلع ید ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حدود اربعه و مساحت و ترسیم کروکی ملک متنازع فیه الزامی می‌باشد چرا که اجرای حکم معمولا برابر نظریه کارشناسی انجام می‌گیرد. لذا با توجه به مراتب فوق  رای صادره به نظر اینجانب صحیح و مطابق با قانون می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32