پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

در صورتی که اداره منابع طبیعی مدعی است زمین تحت تصرف شخصی جزء اراضی ملی محسوب می‌شود، برای طرح دعوای خلع ید از ملک مذکور می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات مفیدی کسب نماید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه102 حقوقی
قاضی سرپرست: جناب آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 86/242ش2
خواهان: اداره منابع طبيعي تهران
خوانده: آقاي ياور
خواسته: خلع يد

قسمت اخير ماده 358 قانون آئین دادرسي مدني

 اداره منابع طبيعي تهران به طرفيت آقاي ياور دادخواستي به خواسته خلع يد از مقدار مساحت 12567 مترمربع از اراضي ملي به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده كه شعبه دوم عهده دار رسيدگي شده و در تاريخ 86/5/10 به شماره دادنامه 526 مبادرت به صدور رأي نموده و پس از ابراز دلائل و مدارك خواهان نظر به اينكه زمين مورد تصرف جزء اراضي ملي بوده كه دركميسيون ماده 34 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور تقاضا گرديد و حكم خلع يد آن صادرگرديد و نظر به اينكه خوانده موصوف با مراجعه به منابع طبيعي تهران طي درخواستي در مورخه 80/12/8 تقاضاي خيريه اين عرصه را نموده و ضمن حضور و تكميل و سير مراحل قانوني بر اقرار ملي بودن خود پايدار و استوار مانده است تا اينكه پرونده پس از سير قانوني خود منجر به صدور حكم بر تقاضاي خوانده و خلع يد خوانده از اراضي مورد دعوي را به دليل خارج از شمول شرايط ماده 34 تشخيص داده است و ساير سوابق و نوشتجات موجود در اداره منابع طبيعي تهران حمايت از ملي بودن و غیرقابل واگذاري بودن آن عرصه در دادگاه بدوي با بررسي محتويات پرونده و نظر به اينكه خواهان به دليل عدم ارايه مدارك كافي به استناد ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام نموده و پس از ابلاغ رأي خواهان درخواست تجديدنظر نموده و شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گيلان درتاريخ 86/8/26 به شماره دادنامه1322مبادرت به صدور رأي نموده و رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده است.


رأي دادگاه بدوي


درخصوص دعوي اداره منابع طبيعي تهران به طرفيت آقاي ياور به خواسته خلع يد از مقدار مساحت 12567 مترمربع از اراضي ملي مقوم به مبلغ سه - ميليون و يكصد هزار ريال به شرح متن دادخواست تقديمي دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان دلايلي كه مثبت ادعايش بوده و دلالت بر خلع يد خوانده از رقبه مابه‌النزاع نمايد به دادگاه ارايه و اقامه ننموده است و با توجه به دفاعيات مؤثر و محكمه‌پسند خوانده دعوي به شرح لايحه مضبوط در پرونده دادگاه دعوي اداره خواهان را به لحاظ عدم ثبوت غيروارد تشخيص و مستنداً به ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌دارد رأي صادره حضوري بوده وظرف 20روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان گيلان مي‌باشد.


 

رأي دادگاه تجديدنظر


تجديدنظرخواهي اداره منابع طبيعي تهران به طرفيت ياورنسبت به دادنامه شماره 526-86/5/10 صادره درپرونده كلاسه 86-242-2 وارد به نظر نمي‌رسد زيرا اولاً از ناحيه تجديدنظرخواه دراين مرحله از دادرسي دليل مؤثري اقامه و ابراز نگرديده كه موجبات نقض و فسخ بي‌اعتباري دادنامه را ايجاب نمايد ثانياً رأي صادره برابر موازين قضائي و اصول دادرسي صادر شده و خالي از هرگونه ايراد و اشكال درخور نقض می‌باشد لذا به استناد قسمت اخير ماده 358 قانون آئین دادرسي مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض عنه عيناً تأييد و استوار مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.


 

با بررسي محتويات پرونده و مداقه در آن و مواد استنادي حكم صادره وفق مقررات قانوني مي‌باشد زيرا خواهان دلايلي كه مثبت ادعايش باشد كه دلالت بر خلع يد خوانده از رقبه مابه‌النزاع نمايد به دادگاه ارايه و اقامه ننموده است لذا راي صادره منطبق با قانون صادرشده  و نظر اين جانب موافق آن مي‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32