پرونده فسخ بیع

در صورتی که طرفین عقد بیع با قبول اسقاط کافه خیارات مبادرت به تنظیم معامله نموده‌اند و پس از آن خریدار متوجه وجود عیبی در مبیع گردد، نمی‌تواند به استناد خیار عیب نقاضای فسخ بیع را در دادگاه مطرح نماید. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که در این موارد دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کند.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود