2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

در صورتی که شخصی به موجب قولنامه عادی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده با وجود دریافت ثمن، از تنظیم سند رسمی امتناع می‌کند، خریدار می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود