پرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی یکی از مالکین ملک مشاع است که مالکیت او از جانب مالک سابق پذیرفته نمی‌شود، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نماید.

نتیجه:

تأييد مالکيت خواهان برسه دانگ مشاع

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه:دادگستری شهرستان تهران-شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 86/260 ش 2
موضوع: اثبات مالکيت سه دانگ از شش دانگ

مواد 350-10-262 قانون مدني
مواد 198-202 و بند ب ماده 107قانون آئين دادرسي مدني

خواهان با تنظيم و تقديم دادخواستي به طرفيت خوانده به رياست محترم دادگستري تهران به دلالت سند مدرکيه عادي مورخه 84/4/7 مالکيت سه دانگ از ششدانگ يک دستگاه ساختمان مسکوني در تهران خ شهيد رجايي کوچه جهاد را داشته که خوانده از تحويل آن به خواهان خودداري نموده است؛ لذا تقاضاي رسيدگي به موضوع و احضار خوانده و ملاحظه مستندات ابرازي و صدور حکم مقتضي به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.


که پس از دستور رياست محترم دادگستري و ثبت پرونده در شعبه دوم تعيين وقت مي گردد.


به تاريخ 86/6/25 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه عمومي و حقوقي تهران تشکيل جلسه داده، پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه شد اوراق ابلاغيه از مرجع ابلاغ اعاده شده و ضم سابقه است. خواهان و وکيل و خوانده حضور دارند. لايحه ايي واصل نشده است. وکيل خواهان اظهار داشت با اختيار حاصله در وکالتنامه پيوستي اولاً دعوي خودم را در خصوص تحويل سه دانگ از ششدانگ منزل موضوع سند عادي مورخه 84/4/7 استرداد مي کنم و در خصوص اصل دعوي اثبات مالکيت عرايض به شرح دادخواست تقديمي است. تقاضاي رسيدگي به شرح خواسته را دارم. خوانده اظهار مي دارد من اين سند عادي را امضاء کرده‌ام و سه دانگ همين خانه را که الان در آنجا با هم زندگي مي کنيم به اين خانم فروخته‌ام، اما اين خانم به من قول داده بود که از من طلاق نگيرد و آقاي محمدي هم شاهد است اما الان مي خواهد طلاق بگيرد و من هم حاضر نيستم اين خانه را به او بدهم حرف ديگري ندارم. خواهان و وکيل اظهار داشت؛ با توجه به اقرار خوانده و اينکه سند عادي تقديمي هيچ شرط و شروطي قيد نشده تقاضاي اثبات مالکيت موکل نسبت به سه دانگ از ششدانگ منزل مسکوني موضوع سند عادي تقديمي را دارم.. حاضرين اظهار داشتند حرفي نداريم از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور نموديم. دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

در خصوص دعوي خانم ليلا فرزند حاجي علي با وکالت بعدي خانم الميرا.آ به طرفيت هوشنگ فرزند لطف اله به خواسته اثبات مالکيت نسبت به سه دانگ از شش دانگ يک باب منزل مسکوني موضوع سند عادي مورخه 84/4/7 واقع در خيابان شهيد رجايي کوچه جهاد به شرح دادخواست تقديمي نظر به اينکه خوانده در جلسه مورخه 86/6/25 ضمن تأييد معامله موضوع سند مذکور اذعان نمود لذا دادگاه با توجه به اقرار خوانده و اينکه دفاعيات بلاوجه وي در توجيه عدم تحويل ملک مذکور به همسرش مؤثر در مقام نمي باشد؛ لذا به استناد مواد 350-10-262 قانون مدني و مواد 198-202 قانون آئين دادرسي مدني ضمن تأييد و تنفيذ معامله موضوع سند عادي مورخه 86/6/25 حکم به تأييد مالکيت خواهان برسه دانگ مشاع از شش دانگ منزل مسکوني فوق الذکر را صادر و اعلام مي نمايد.


و در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته تحويل سه دانگ مشاع از شش دانگ منزل مذکور به شرح قسمتي از دادخواست تقديمي نظر به اينکه خواهان و وکيل در جلسه دادگاه اين قسمت از خواسته خويش را مسترد نموده است. لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاکم محترم تجديد نظر مرکز استان گيلان مي باشد.

در پرونده مارالذکر با مطالعه اوراق و محتويات پرونده و اينکه خواسته خواهان اثبات مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکوني موضوع سند عادي مورخه 84/7/4 که خوانده به خواهان فروخته است. لذا با توجه به اقرار خوانده در دادگاه و به استناد ماده 198-202 قانون آئين دادرسي مدني ضمن تأييد و تنفيذ معامله موضوع سند عادي مورخه 84/4/7 که خوانده به خواهان فروخته است. لذا با توجه به اقرار خوانده در دادگاه و به استناد ماده 198-202 قانون آئين دادرسي مدني ضمن تأييد و تنفيذ معامله موضوع سند عادي حکم به تأييد مالکيت خواهان را صادر و اعلام نموده است و با توجه به اينکه خواهان در خصوص تحويل سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکوني که قسمتي از دادخواست تقديمي مي باشد استرداد نموده است. دادگاه قرار رد دعوي را صادر نموده فاقد هر گونه ايراد و اشکال مي باشد.