پرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

در صورتی که زوج به پرداخت باقیمانده مهریه محکوم شود، زوجه می‌تواند اجرای حکم مزبور را از دادگاه تقاضا نماید و در صورتی که طرفین در این موضوع سازش نمایند پرونده مختومه می‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود