پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی متقاضی اجرای حکم مطالبه وجه است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جرئیات موضوع اجرای حکم مزبور را درخواست نماید.

نتیجه:

واریز جریمه قانونی در دو فقره فیش

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/270
موضوع: مطالبه

پرونده کلاسه 86/270  اجراي احکام مدني به طرفيت مهدي داير بر مطالبه که در شعبه 101 دادگاه عمومي و جزايي تهران مطرح و رسيدگي و منجر به اصدار دادنامه شماره 498 مورخه 85/2/31 گرديده است و به علت عدم تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه جزايي دادنامه قطعيت يافته‌است و با درخواست و تقاضاي محکوم‌له نسبت به دادنامه موصوف برگ اجرائيه از سوي شعبه صادر و به واحد ابلاغ ارجاع تا به محکوم‌عليه ابلاغ و سپس به شعبه اجرائيه ابلاغ‌شده اعاده شده‌است.


النهايه برگ اجرائيه ابلاغ شده به علاوه دادنامه از طريق شعبه جزايي جهت اجراء به اجراي احکام مدني ارسال شده است تا محکوم عليه به واحد اجراء مراجعه و نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمايد.

محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 630000 ريال بابت اصل خواسته و 24600 ريال از بابت خسارت دادرسي در حق محکوم‌له پرداخت نمايد. و همچنين نيم عشر دولتي طبق مقررات به عهده محکوم‌عليه مي‌باشد که مبلغ 32730 ريال به حساب درآمد دادگستري واريز گردد.


در تاريخ 86/7/13 پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت نامبرده جريمه قانوني را در دو فقره فيش واريز نموده و تحويل نماينده واحد منابع طبيعي تهران گرديده که ضم سابقه مي باشد و از اين طريق پرونده مختومه گرديده‌است.

در پرونده فوق‌الذکر ملاحظه مي‌گردد که بعد از قطعيت دادنامه بدوي با تقاضاي محکوم‌له برگ اجرائيه صادر و از طريق اجراي احکام به کلانتري جهت ابلاغ ارجاع شده و بعد از ابلاغ به محکوم‌عليه در ظرف ده روز نتوانسته است پرداخت نمايد ولي بعداً پرداخت گرديده و نيم عشر دولتي نيز طبق فيش ارائه‌شده به حساب درآمد دادگستري واريز گرديده و پرونده مختومه مي باشد.