1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی در پرونده خلع ید محکوم شود، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی در دادگاه اجرای احکام، اجرای حکم مذکور را از دادگاه مطالبه نماید. 

نتیجه:

اجرای حکم خلع ید و تحویل زمین به خواهان

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/4
محکوم له: محمد ابراهيم
محکوم عليه: ايرج
موضوع: خلع يد

پرونده کلاسه 86/4 اجراي احکام مدني به طرفيت آقاي ايرج و غيره داير بر خلع يد که در شعبه دوم دادگاه عمومي و حقوقي تهران به کلاسه 84/846 مطرح و رسيدگي و منجر به صدور دادنامه شماره 1410 مورخه 85/11/3 گرديده است. و به علت عدم تجديدنظرخواهي، قطعيت يافته است.  و بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له از طريق دفتر شعبه دوم حقوقي برگ اجرائيه صادر و به واحد ابلاغ ارجاع تا پس از ابلاغ به محکوم‌عليه به شعبه اعاده گردد و از طريق شعبه برگ اجرائيه ابلاغ شده و دادنامه جهت اجرا به اجراي احکام مدني ارسال گرديده است. 

محکوم عليه آقاي ايرج و غيره محکوم است به حکم خلع يد از مقدار مساحت 4250 متر مربع به شرح کروکي ـ ترسيمي در نظريه ابرازي کارشناس نيم عشر دولتي به محکوم‌عليها مي‌باشد قاضي اجراي احکام دستور لازم را داده که عيناً به پيوست کروکي نظريه کارشناس اعاده مي‌گردد تا با همکاري آقاي بهزادي به عنوان کارشناس طبق مفاد قبلي نسبت به اجراي حکم اقدام و نتيجه گزارش گردد. چنانچه کسي يا کساني مانع اجراي حکم گرديدند با اعزام نيروي کافي و رعايت موازين شرعي و قانوني رفع ممانعت نموده حکم اجرا و نتيجه گزارش شود.


در اجراي دستور مورخه 86/2/8 در خصوص پرونده اجرايي 86/4 مبني بر اجراي حکم که آقاي بهزادي به عنوان کارشناس با مأمورين اعزامي حکم را انجام داده و بدون هيچ‌گونه درگيري و ممانعتي، صورت‌جلسه تحويل زمين به مقدار تعيين شده در حکم صحيح و سالم اجراء و تحويل خواهان گرديد که پيوست مي‌باشد. عليهذا جهت هرگونه اقدامات مقتضي به عرض مي‌رسد.


و نيم عشر دولتي به مبلغ 5500 تومان از محکوم‌عليه طبق فيش به حساب 90316 درآمد دادگستري واريز شده و حواله ضم سابقه بوده و پرونده مختومه و از آمار موجودي کسر و بايگاني شده است.

در پرونده مارالذکر ملاحظه مي‌گردد که مفاد حکم توسط مأمور و محکوم‌له و کارشناس دادگستري به درستي انجام گرفته و زمين مورد حکم تحويل محکوم‌له گرديده و صورت‌جلسه نيز انجام و نيم عشر دولتي نيز از محکوم‌عليه دريافت شده است.


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32