3: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی به دیگری بدهی دارد و به پرداخت آن محکوم شده‌است، محکوم‌له می‌تواند اجرای حکم آن را از دادگاه درخواست کند. در نمونه پرونده مطالبه وجه می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

نتیجه:

دریافت محکوم‌به و واریز نیم عشر دولتی

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 84/190
موضوع: مطالبه وجه

پرونده کلاسه84/190 اجراي احکام مدني به طرفيت فرشاد محکوم‌عليه داير بر مطالبه وجه که در شعبه دوم دادگاه عمومي و حقوقي تهران مطرح و رسيدگي و منجر به صدور دادنامه شماره 3382 مورخه 84/10/18 گرديده‌است و به علت عدم اعتراض از سوي محکوم عليه قطعيت يافته‌است.


و بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له نسبت به دادنامه موصوف صادره از شعبه دوم حقوقي سه برگ اجرائيه صادر گرديده است و به همراه دادنامه بدوي جهت اجرا به اجراي احکام مدني ارسال شده است.


در تاريخ 84/9/6 برگ اجرائيه از طريق کلانتري به محکوم عليه ابلاغ و با قيد تاريخ رويت و ابلاغ به اجرا اعاده شده است.

مفاد برگ اجرائيه


محکوم‌عليه محکوم است به پرداخت مبلغ يک ميليون و چهارصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و دستمزد کارشناسي در حق محکوم‌له پرداخت نمايد و نيم عشر دولتي به عهده محکوم‌عليه مي‌باشد.


در تاريخ 84/9/28  پرونده کلاسه اجراي احکام مدني تحت‌نظر است محکوم‌له در دايره اجراء حضور دارد اظهار مي دارد که محکوم‌به را از محکوم‌علیه پرونده دريافت نموده‌ام و تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم.


و نيم عشر دولتي به حساب 90316 درآمد دادگستري واريز گرديده‌است و فيش ضم سابقه گرديده‌است و پرونده مختومه و از آمار کسر گرديده‌است.

در پرونده مارالذکر به دادنامه بدوي اعتراض نشده و قطعيت يافته‌است و محکوم‌له به خاطر قطعيت درخواست صدور برگ اجرائيه را نموده و پس از ابلاغ به محکوم عليه و گذشت ده روز النهايه محکوم‌عليه در اجراي احکام حضور يافته و بدهي محکوم‌له را پرداخت و همچنين نيم عشر دولتي را نيز به حساب 90316 درآمد دادگستري واريز نموده و ضم سابقه گرديده و پرونده مختومه شده است.