2: پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی در پرونده مطالبه خسارت محکوم شده و رأی صادره به علت عدم تجدیدنظرخواهی وی قطعی شود، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت اجرای حکم مذکور به مراجع مربوطه مراجعه نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود