2: پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی در پرونده مطالبه خسارت محکوم شده و رأی صادره به علت عدم تجدیدنظرخواهی وی قطعی شود، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت اجرای حکم مذکور به مراجع مربوطه مراجعه نماید.

نتیجه:

جریمه قانونی توسط خوانده واریز شده و حواله تحويل نماينده اداره منابع طبيعي (محکوم‌له) گرديده است.

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/17
محکوم له: منابع طبيعي تهران
محکوم عليه: مرتضي
موضوع: خسارت

در خصوص پرونده کلاسه 86/17 اجراي احکام مدني به طرفيت محکوم‌عليه آقاي مرتضي داير بر مطالبه خسارت که در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي تهران به کلاسه پرونده 102 /85/634 تهران مطرح و رسيدگي و منجر به اصدار دادنامه شماره 562- 85/7/5  گرديده است و به علت عدم اعتراض از سوي محکوم‌عليه قطعيت يافته است.


و بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له واحد منابع طبيعي نسبت به دادنامه موصوف برگ اجرائيه صادر و به واحد اجراي احکام مدني ارسال گرديده است.


که پس از ارجاع به واحد ابلاغ به محکوم‌عليه ابلاغ و سپس برگ اجرائيه ابلاغ شده به اجراي احکام مدني ارسال شده است.

محکوم‌عليه محکوم است به مبلغ يکصد و چهار هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دو هزار تومان بابت هزينه دادرسي در حق محکوم‌له بپردازد و پرداخت نيم عشر دولتي به عهده محکوم‌عليه مي‌باشد.


 درتاريخ 86/8/12 پرونده فوق تحت نظر قرار گرفته و نيم عشر دولتي به مبلغ 3600 تومان به حساب 90316 درآمد دادگستري واريز گرديده است و جريمه قانوني خود را واريز و حواله تحويل نماينده اداره منابع طبيعي گرديده است و پرونده مختومه و از آمار کسر گرديده است.


در پرونده حاضر ملاحظه مي‌گردد به علت عدم اعتراض از دادنامه بدوي قطعيت يافته است و محکوم‌له تقاضاي صدور اجرائيه را نموده است و پس از اقدامات قانوني و گذشت مهلت ده روز النهايه محکوم به پرداخت و نيم عشر دولتي به حساب 90316 درآمد دادگستري واريز و فيش ضم سابقه گرديد، و پرونده مختومه مي‌باشد.


 

در پرونده مار الذکر با توجه به اينكه محكوم‌عليه به دادنامه صادره اعتراضي ننموده محكوم‌له درخواست صدور اجرائيه را نموده كه روند اجرا مطابق قانون انجام شده و خالي از اشكال مي‌باشد.