3: پرونده مطالبه خسارت

در صورتی که شخصی به دیگری خسارتی وارد نماید و به موجب حکم دادگاه به جبران آن محکوم گردد، متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.

نتیجه:

پرداخت ضرر و زیان وارده و هزینه دادرسی

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه : دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست : آقاي رنجبر
کلاسه پرونده : 85/790
موضوع : خسارت ضرر و زيان

در خصوص پرونده کلاسه 85/790 اجراي احکام مدني به طرفيت محکوم‌عليه آقاي محمد داير بر مطالبه خسارت که در شعبه 102 دادگاه عمومي و جزائي تهران مطرح و رسيدگي و منجر به اصدار دادنامه شماره 998 مورخه 85/10/23 گرديده است، به علت عدم اعتراض قطعيت يافته است.


بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له پرونده نسبت به دادنامه موصوف سه برگ اجرائيه از شعبه بدوي به همراه دادنامه به اجراي احکام مدني ارجاع شده است. در تاريخ 85/11/10 برگ اجرائيه ابلاغ شده جهت اقدامات بعدي به اجراي احکام مدني ارجاع شده است.

محکوم‌عليه آقاي محمد محکوم است به مبلغ 160000 هزار تومان بابت ضرر و زيان و مبلغ 17400 تومان اعم از هزينه دادرسي و کارشناسي در حق محکوم‌له بپردازد و نيم عشر دولتي به عهده محکوم عليه مي باشد.


پس از مدت ده روز محکوم له تقاضاي توقيف اموال بلامعارض وي را نموده است. رئيس اجراي احکام دستور لازم را اصدار فرموده است.


النهايه محکوم عليه در اجراي احکام مدعي حضور دارد و اظهار مي نمايد اموال ندارم و حاضرم مبلغ را به حساب دادگستري واريز نمايم و همچنين نيم عشر دولتي را نيز واريز مي نمايم. که نيم عشر دولتي به مبلغ 80000 ريال به حساب 90316 درآمد دادگستري واريز و فيش واريزي ضمم سابقه مي باشد.


در تاريخ 86/1/18 قبض سپرده به مبلغ يک ميليون و هفتصد و چهار هزار ريال بابت محکوم‌به 85/790 اجراي احکام مدني تحويل محکوم له سليم گرديده و اقرار به وصول آن نمود است و پرونده از آمار کسر و بايگاني گرديده است.

در پرونده مارالذکر پس از رسيدگي و صدور حکم برابر درخواست و تقاضاي محکوم‌له سه برگ اجرائيه صادر و به اجراي احکام مدني ارسال و به دستور قاضي اجراي احکام مفاد حکم به مرحله اجراء گذاشته شده و پرونده مختومه و از آمار موجودي کسر گرديده است.