print-icon

پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

در صورتی  که در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه به شخصی صدمه بدنی غیر عمدی وارد شود،  مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی و مجازات مقرر قانونی اقدام به شکایت کیفری علیه متهم نماید.

نتیجه:

محکومیت به پردخت جزای نقدی من باب جنبه عمومی بزه و پرداخت دیه من باب جنبه خصوصی جرم

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه:دادگستری شهرستان تهران- شعبه101جزایی شوقی نژاد
کلاسه پرونده:870361-87-ش101
شاکی:1-مرحمت2-خانم حوری
متهم:الیاس
موضوع اتهام: دایر بر ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و بی احتیاطی در امر رانندگی

مواد 294 تبصره 2، 302 و 367 بند یک 480،481 بند د 484، 485، 495 و496 و 717 از قانون مجازات اسلامی
بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73

آقای الیاس به اتهام ایراد صدمات بدنی غیرعمدی و بی‌احتیاطی در امر رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت از دادیاری شعبه دوم دادسرای تهران و پس از تأیید دادستان محترم و صدور کیفرخواست مجرمیت متهم در نظر دادسرا محرز و عملش منطبق است با قانون مجازات اسلامی و با استناد به مواد 716 و 717 با رعایت همان قانون دادسرا تقاضای احضار و رسیدگی و صدور حکم  بر کیفر متهم را دارد، که در شعبه 101جزایی با توجه به جمیع اوراق پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسر کارشناس تصادفات، گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادگاه، نامبرده را از جنبه عمومی بزه به پرداخت صدهزار ریال جزای نقدی در حق دولت و من باب جنبه خصوصی جرم به تأدیه دیه در حق شاکی محکوم نموده‌است.

درخصوص اتهام الیاس فرزند حسین 31 ساله شغل آزاد بدون سابقه کیفری متأهل دائر بر ایراد صدمات بدنی غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه سواری پراید 463 س 19 ایران 56 موضوع کیفرخواست شماره 579-87/7/3 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل شکایت مرحمت و حوری گواهی پزشکی قانونی، گزارش اولیه ضابطین قضایی درخصوص نحوه و چگونگی تصادف تحقیقات بعدی و تکمیلی ضابطین دادگستری اعلام نظر کارشناس تصادفات اقاریر بی شک وشبهه متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توجها در دادسرا و نزد مقام قضایی، عدم حضور نامبرده در دادگاه برای دفاع از اتهام و عدم تقدیم لایحه و سایر قرائن و امارات موجود اتهام وارده به متهم وارد و مسلم تشخیص علی‌هذا دادگاه به استناد مواد 294 تبصره 2، 302 و367 بندیک 480،481 بند د 484، 485، 495 و496 و717 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 73 متهم موصوف را از باب جنبه عمومی بزه به پرداخت چهار صد هزار ریال جزای نقدی درحق دولت و من باب جنبه خصوصی جرم به تادیه دو صدم دیه کامل بابت حارصه های خلف آرنج راست، خلف ساعد چپ مچ پای چپ (2عدد) و یک ونیم دینار بابت کبودی اطراف فقرات کمری و یک صدم ارش بابت آسیب نسوج نرم اطراف فقرات کمری و اطراف فقرات گردنی درحق مرحمت و سه دینار بابت کبودی سمت چپ چانه و یک و نیم دینار بابت کبودی ساق پای چپ و یک و نیم صدم دیه کامل بابت حارصه‌های ساق پای چپ قوزک خارجی پای چپ، روی پای چپ و سه دینار بابت کبودی های مچ پای چپ وروی پای چپ و یک صدم ارش بابت خونمردگی وسیع سرین چپ و یک صدم ارش بابت آسیب نسوج نرم پشت سر و خلف گردن درحق حوری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی ظرف 10روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی از این دادگاه و پس از مضی مدت مزبور به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی تهران- اسماعیل شوقی نژاد

با امعان نظر در اوراق و محتويات پرونده و گواهي پزشكي قانوني، گزارش اولیه ضابطین قضایی در خصوص نحوه و چگونگی تصادف، تحقیقات بعدی و تکمیلی ضابطین دادگستری، اعلام نظر کارشناس تصادفات، اقاریر بی‌شک و شبهه متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توجها در دادسرا و نزد مقام قضایی، عدم حضور نامبرده در دادگاه برای دفاع از اتهام و عدم تقدیم لایحه و سایر قرائن و امارات موجود اتهام وارده به متهم وارد می‌باشد. رأي صادره منطبق با موضوع پرونده و مستندات قانوني و اشاره به مواد قانوني درست و صحيحاً صادر گرديده‌است.