print-icon

پرونده سرقت

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت مال دیگری شود، متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی، صدور رأی و مجازات آن اطلاع یابد، سپس نسبت به شکایت کیفری علیه مرتکب اقدام نماید.

نتیجه:

محکومیت به تحمل یکسال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت خسارت و هزینه دادرسی

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه101جزایی اسماعیل شوقی نژاد
کلاسه پرونده:870507-870508-87ش 101
شاکی: زهرا
متهم: ناصر
موضوع اتهام: سرقت

مواد تبصره 18 و 661 از قانون مجازات اسلامی
مواد 9، 11، 12 از قانون آئین دادرسی مدنی

در خصوص شکایت خانم زهرا از آقای ناصر به اتهام سرقت یک دستگاه پراید که ابتداٌ در دادسرا مطرح می‌شود که پس از انجام تحقیقات با توجه به گزارش مرجع انتظامی در مورخه 87/8/3 و دفاعیات بلاوجه متهم در تاریخ 87/8/5 قرار مجرمیت برای آقای ناصر صادر می‌شود که پس از تأیید دادستان محترم دادسرای تهران منجر به صدور کیفرخواست به شماره 1287-87/8/7 می‌شود. سپس پرونده در مورخه 87/8/8 به شعبه 101جزایی ارسال می‌شود و دادگاه به تاريخ 87/8/26 در وقت مقرر تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین و اظهارت نماینده دادسرا که بیان می‌دارد با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود شامل شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات ضابطین دادگستری، کشف اتومبیل در ید متهم و سایر قراین اتهام وارده به نامبرده را مسلم دانسته و تقاضای صدور حکم از دادگاه می‌نماید که دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به استناد مواد تبصره 18و661 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پنجاه ضربه شلاق محکوم می نماید و به استناد مواد 9 و11و12 از قانون آئین دارسی کیفری و مواد 1 و2  قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و 515، 519، 520 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت متهم (ناصر) به پرداخت 1956500 تومان بابت خسارتی که به ماشین خانم زهرا وارد کرده است و همچنین مبلغ 342300ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم و اعلام می نماید و با توجه به عدم اعتراض متهم در مهلت قانونی حکم صادره قطعیت یافته است.


 

درخصوص اتهام ناصر، 32ساله، بیکار باسواد اهل و ساکن تهران- مسلمان، ایرانی، دارای سابقه کیفری (کلاهبرداری و سرقت) متأهل دائر بر سرقت یک دستگاه پراید متعلق به زهرا موضوع کیفرخواست 1287-87/8/7 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اوراق و محتویات پرونده حکایت دارد بر اینکه متهم فوق از زندان رجائی کرج با مامورین بدرقه آن حوزه قضائی در حالی که دستبند و پابند داشت به این شهرستان منتقل، در اثر اهمال یا تبانی مامورین موفق به فرار و پس از آن اتومبیل مورد نظر را در حالی که جلوی در منزل مالباخته پارک بوده، سرقت و سپس در شهر اسالم تصادف می‌کند که مامورین در محل حاضر، متهم را دستگیر و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم مشخص گردید که اتومبیل از ناحیه نامبرده سرقت گردیده دفاعیات مشارالیه به اینکه خودرو را کرایه نموده موجه، انکارش نیز بی‌تأثیر است. به عقیده دادگاه ارتکاب بزه از سوی متهم محل تردید نبوده، به استناد مواد تبصره 18 و 661 از قانون مجازات اسلامی یاد شده را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پنجاه ضربه شلاق محکوم و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی زهرا به طرفیت ناصر به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب خودرویش به مبلغ 1956500 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 342400 بابت هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه متهم مجرم تشخیص داده شده و دلایل و مدارک ابرازی موجود در پرونده کیفری و حقوقی دلالت بر وارد شدن ضرر و زیان به خودروی خواهان داشته و متهم نیز اقرار به وارد نمودن ضرر و زیان به اتومبیل مدعی داشته است و به مبالغ مورد تقاضای خواهان ایراد و اعتراض نکرده‌است و نیز دلیلی که موید پرداخت خسارت مبحوث عنه از سوی مدعی علیه به متضرر از جرم وجود ندارد بنابراین دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص دادگاه به استناد مواد 9، 11، 12 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت متهم (ناصر) به پرداخت 1956500 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 342300 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


 


رئیس شعبه 101دادگاه عمومی جزایی تهران – اسماعیل شوقی نژاد


 

با توجه به عناصر متشکل جرم، سرقت که شامل عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر روانی در جرم موضوع پرونده تحقق یافته و تحقیقات مقدماتی و مراحل دادرسی و جری تشریفات قانونی  دقیقاً رعایت گردیده و حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بر اساس مواد قانونی و مقررات شرعی صحیحاً صادر گردیده است و با توجه به اینکه در مدت قانونی 20 روز هیچ گونه اعتراضی هم از ناحیه متهم به عمل نیامده حکم صادره دادگاه محترم قطعی شده است.