print-icon

2: پرونده ضرب و جرح عمدی

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود، مجنی‌علیه می‌تواند علیه او اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

نتیجه:

محوکیت به پرداخت سه ربع دینار بابت سرخی سمت چپ گردن و یک و نیم دینار بابت سرخی زیر چشم چپ و نیم صدم ارش بابت تورم سمت چپ گردن ظرف مدت یکسال

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه101جزایی اسماعیل شوقی نژاد
کلاسه پرونده:870360-87-ش101
شاکی: جهانگیر
متهم: شیرزاد
موضوع اتهام: دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی

مواد 294 تبصره دو 302 و 367، 484، 485، 495 و 496 از قانون مجازات اسلامی
بند(د) ماده 232 از قانون آئین دادرسی کیفری

در خصوص شکایت آقای جهانگیر علیه آقای شیرزاد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بنا به گزارش مرجع انتظامی به دلیل اینکه در مورخه 87/4/30 متهم پرونده با کار گذاشتن پمب آب در داخل رودخانه مزاحمت برای شاکی و سایر کشاورزان ایجاد نموده که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته که موجب درگیری نامبردگان می شود که ابتدائاٌ در شورای حل اختلاف جهت سازش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که طرفین حاضر به سازش در شورا نشده و شورای محترم صورت جلسه‌ای به مورخه 87/5/12 تنظیم می‌کند و نتیجه را جهت رسیدگی‌های بعدی به دادسرا ارسال می‌دارد که در تاریخ 87/7/2 قرار مجرمیت برای آقای جهانگیر صادر می‌شود که پس از تأیید دادستان محترم دادسرای تهران منجر به صدور کیفرخواست به شماره 977-87/7/3 می‌شود، سپس پرونده در مورخه 87/7/4 به شعبه 101جزایی ارسال می شود و دادگاه به تاريخ 87/8/2 در وقت مقرر تشكيل جلسه داده و لایحه‌ای به شماره 919 مورخ 87/8/25 از ناحیه متهم پرونده ثبت دفتر لوایح و ضمیمه سابقه گردیده‌است. دادگاه محترم پس از استماع اظهارات شاکی و اظهارت نماینده دادسرا که بیان می دارد با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود شامل شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی و عقیده دادیار بر مجرمیت متهم و سایر قرائن و امارات موجود در سابقه اتهام وارده بر متهم پرونده دائر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی احراز شده و موجب کیفرخواست 977- 87/7/3 شده تقاضای صدور حکم قانونی را از دادگاه محترم می‌نماید. که دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به اقرار متهم در جلسه مورخه 87/6/10 نزد دادیار به اینکه با شاکی درگیر شده و عدم دفاع موثر به موجب لایحه دفاعیه ارسالی و سایر قرائن اتهام وارده به متهم را محرز تشخیص داده و به استناد مواد 294 تبصره دو302، 367، 484، 485، 495، 496، از قانون مجازات اسلامی بند(د) ماده232 از قانون آئین دادرسی کیفری نامبرده را به پرداخت سه ربع دینار بابت سرخی سمت چپ گردن و یک و نیم دینار بابت سرخی زیرچشم چپ و نیم صدم ارش بابت تورم سمت چپ گردن در حق مجنی علیه ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه محکوم و اعلام نموده‌است و دادگاه محترم رای صادره را حضوری اعلام نموده که با توجه به نصاب دیه قطعی است.

درخصوص اتهام شیرزاد فرزند مقصود 27 ساله کشاورز، باسواد، بدون سابقه کیفری، متأهل دائر بر ضرب عمدی نسبت به جهانگیر موضوع کیفرخواست شماره977 مورخ87/7/3  دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل شکایت صریح و بی شائبه مجنی علیه به اینکه متهم با بیل به گردنش زده و این درحالی است که صدمات گواهی شده از سوی پزشک قانونی مؤید صحت اظهارات مدعی دارد، اقرار متهم در جلسه مورخ 87/6/10 نزد دادیار به اینکه با شاکی درگیر و یقه یکدیگر را گرفته‌اند، عدم دفاع موثر از سوی مشارالیه به موجب لایحه دفاعیه ارسالی و سایر قرائن اتهام وارده به متهم محرز و مسلم تشخیص، بنابراین دادگاه به استناد مواد 294 تبصره دو 302 و 367، 484، 485، 495 و 496 از قانون مجازات اسلامی بند(د) ماده 232 از قانون آئین دادرسی کیفری نامبرده را به پرداخت سه ربع دینار بابت سرخی سمت چپ گردن و یک و نیم دینار بابت سرخی زیر چشم چپ و نیم صدم ارش بابت تورم سمت چپ گردن در حق مجنی‌علیه ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع  بزه محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری با توجه به نصاب دیه قطعی است.


رئیس شعبه 101دادگاه عمومی جزایی تهران – اسماعیل شوقی نژاد

ملاحظه شد كه در چنين موضوعي گواهي پزشكي قانوني از مدارك الزامي است و در خصوص این پرونده كه دائر بر ضرب عمدی بوده با توجه به اقرار صریح متهم در مراحل دادرسی و محتويات پرونده گزارش مرجع انتظامی تحقيقات مقدماتي و مراحل دادرسي پيرامون اين موضوع بی شک رای صادره براساس مواد قانوني به نحو صحيح صادر گرديده‌است.