print-icon

پرونده اثبات مالکیت زمین

در صورتی که شخصی، دلایل و مدارکی مبنی بر مالکیت زمینی داشته باشد که با دیگری مورد اختلاف است، می تواند برای اثبات مالکیت خود به مراجع قضایی مراجعه کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع مطلع شوید

نتیجه:

صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان و تایید رای بدوی

نام مجتمع و شعبه و قاضي سرپرست: دادگاه تجديد نظر استان گيلان - شعبه هفتم جناب آقای طورچی مقدم
کلاسه پرونده : ............
تجديد نظر خواه : مهدی با وکالت علیرضا
تجديد نظر خوانده :هادی –سمیرا با وکالت سلیمه
مسأله مورد آموزش :اثبات مالکیت

مواد 198، 515 ، 519 آئین دادرسی مدنی
مواد 10، 219، 591، 1284، 1301 قانون مدنی

باب اول: شرح پرونده در دادگاه بدوي


خانم سلیمه به وکالت از خواهان پرونده (هادی وسمیرا) و به طرفیت مهدی با وکالت علیرضا به خواسته اثبات مالکیت مقوم به یک میلیون وصد تومان و سپس مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 23/11/81 تا زمان صدور حکم علی الحساب مقوم به دو میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل با دلایل:      1.اصل وکالت نامه 2. کپی وکالتنامه ثبتی 3- کپی تقسیم نامه 4- کپی گواهی حصر وراثت 5- کپی اظهار نامه 6- استشهادیه محلی 7- عندالزوم شهادت شهود 8- ارجاع امر به کارشناس تقدیم دادگاه محترم می نماید که درشرح دادخواست عنوان می دارد که مطابق وکالتنامه ثبتی بشماره 11157 در دفتر خانه اسناد رسمی 551 حوزه ثبتی تهران به پیوست دادخواست موکل آقای هادی به موکله خانم سمیرا وکالت محضری با حق توکیل به غیر داده تا اخذ امانت لازم را در خصوص مطالبه اموال مورثی پدری متعلق به ایشان را اعلام نماید.


بعد از فوت پدر موکلین به تاریخ 12/8/68 وراث حین الفوت نامبرده مطابق گواهی حصروراثت به پیوست دادخواست در تاریخ 23/11/81 اقدام به تقسیم ماترک پدری خویش با توجه به ارزش مکانی ملک نموده که به امضاء کلیه ورثه نیز رسیده است که کپی تقسیم نامه مذکور به پیوست دادخواست تقدیم گردیده است. از تاریخ تقسیم نامه تاکنون کلیه ورثه به غیر از موکل اینجانب قدرالسهم موروثی خود بهره برداری می­نماید.


با توجه به اینکه موکل آقای هادی ساکن کشور هلند می­باشد به موکله خانم سمیرا اختیار تام داده تا از تاریخ تقسیم نامه از کلیه اموال موروثی متعلق به ایشان بهره برداری نماید.


متاسفانه از تاریخ تقسیم نامه خوانده نه تنها از واگذاری قدرالسهم برادر خود آقای هادی در اختیار موکله خانم سمیرا امتناع نموده به طوری که استشهادیه محلی به پیوست دادخواست صحت ادعای موکل را نمایان می­سازد. لذا از دادگاه محترم تقاضای اثبات مالکیت موکل و سپس احتساب اجره­المثل ایام تصرف خوانده نسبت به مایملک مورثی از تاریخ تقسیم نامه تا زمان صدور حکم از طریق ارجاع امر به کارشناسی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعا می­باشد.


بتاریخ 24/9/86 جلسه دادگاه تشکیل می­شود و موضوع جهت کارشناسی به کارشناس منتخب ارجاع می­شود و کارشناس در اظهار نظر خود اعلام می نماید :


بموجب اوامر دادگاه محترم به دلالت تقسیم نامه مورخه 23/11/81 مورد ترافع مورد اختلاف قطعه زمین است بمساحت 5491 متر مربع با حدود اربعه شمالا به شالیزار اشرف شرقا به جاده عبوری و راه­آهن و غربا محدود و متصل است به محوطه و خانه آقای ناصر که در ید و استیفای منفعت خوانده دعوی استقرار دارد. نظر به اینکه تعیین اجرت المثل ایام تصرف قطعه مورد نزاع از سال زراعی 1382 لغایت سال جاری مطمع نظر آن دادگاه محترم است هر هکتار شالیزار در منطقه موصوف با توجه به موقیت مکانی استقرار ملک و جنس خاک و نحوه آبیاری وضعیت جغرافیایی و با احتساب هزینه­های متعارف کاشت داشت و برداشت و در نظر گرفتن حوادث غیر مترقبه حدود 16 قوطی و هر قوطی 33 کیلوگرم محصول برنج از نوع صدری حاصل می­دهد کشت از نوع مرقوم در طی سال­های زراعی مورد نظر بوده است فلذا مقدار محصول برنج در سطح 5491 متر مربع مورد اختلاف و طی پنج سال مورد مطالبه از سال 82 لغایت 86 و در طی 5 سال مورد مطالبه در سطح 5491 متر مربع و چنانچه قیمت عادله مورد نظر باشد میانگین هر کیلو برنج از نوع مرقوم در طی سالهای مورد مطالبه از قرار کیلوگرم 10300ریال 10300×1449= 14924700 ریال برآورد می گردد.


نظر کارشناس بدوی مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفته موضوع به هیات محترم کارشناس  سه نفره ارجاع وهیات کارشناس میزان اجرت­المثل زمین خواهان را از تاریخ 23/11/81 لغایت پایان سال زراعی 86 جمعا 18240000 ریال تعیین نموده، جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می­شود و وکیل خواهان دفاعیات  خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان می­نماید و از طرفی با توجه به اینکه خوانده اظهارت خواهان را قبول نمی­کند دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر کارشناسی مبادرت به انشاء رای به شرح ذیل می­نماید.

رای دادگاه بدوی


دعوی مطروحه خانم سلیمه بوکالت مع الواسطه از آقای هادی بطرفیت آقای مهدی با وکالت علیرضا بخواسته اثبات مالکیت 5491 متر مربع زمین شالیزاری واقع در آستانه اشرفیه موضوع تقسیم نامه عادی مورخ 23/11/81 به انضمام مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف رقبه مذبور از تاریخ 23/11/81 لغایت زمان کارشناسی و مطالبه هزینه و خسارات دادرسی با عنایت به مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 23/11/81 که ذیل آن به امضاء وراث مرحوم محمد علی رسیده که بموجب آن حسب توافق وراث 5491 متر مربع زمین شالیزاری به خواهان پرونده رسیده است و اقرار خوانده و وکیل محترم وی به اصالت تقسیم نامه مزبور متعلق به موکل وی بوده لذا تقاضای ابطال آن را نموده است علی ایحال دادگاه پس از احراز اصالت تقسیم­نامه و اقرار دیگر وراث به اصالت آن جهت اثبات ادعای وکیل خواهان مبنی بر اینکه ملک مورد ادعای وی در تصرف خوانده می­باشد یا خیر و همچنین تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده قرار تحقیق و معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس صادر و عضو مجری قرار در تحقیق و معاینه محلی صراحتا اعلام نموده رقبه مورد ادعای خواهان از تاریخ 23/11/81 تاکنون در تصرف خوانده بوده که از آن استیفا منفعت می­نماید سپس کارشناس محترم میزان اجرت المثل آن را تا تاریخ کارشناسی مورخ 21/9/86 به مبلغ 14924700 ریال تعیین و نظر کارشناس بدوی مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفته موضوع به هیت محترم کارشناس  سه نفره ارجاع و هیت کارشناس میزان اجرت المثل زمین خواهان را از تاریخ 23/11/81 لغایت پایان سال زراعی 86 جمعا 18240000 ریال تعیین نموده   ضمن اینکه نظر کارشناس سه نفره مصون از تعرض اصحاب دعوی قرار گرفته منطبق به واقع نیز به نظر می­رسد علی ایحال با عنایت به جمیع مراتب فوق و مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 23/11/81 و نظریه هیات محترم کارشناسان سه نفره و مفاد قرار تحقیق و معاینه محلی و سایر اوضاع و احوال مسلم قضیه خواسته خواهان و وکیل وی را محزر و مدلل تشخیص داده و مستندا به مواد 198، 515 ، 519 ق.آ.د.م و مواد 10، 219، 591، 1284، 1301 قانون مدنی ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به 5491 متر مربع زمین شالیزار موضوع تقسیم نامه عادی مورخ 23/11/81 خوانده پرونده را به پرداخت 1824000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف وی از تاریخ 23/11/81 لغایت پایان سال 86 و550000 ریال بابت هزینه دادرسی و755000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید و خواسته خواهان و وکیل محترم وی نسبت به مازاد اجرت المثل تعیین از سوی هیت محترم کارشناسان به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد می­باشد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.


رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آستانه – مراتی


 


خوانده ( تجديد نظر خواه ) نسبت به رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراض نموده و با توجه به دلايل ابرازي تقاضاي نقض دادنامه صادره از شعبه بدوي را نموده که با اعتراض معترض پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شده و بعد از دستور و ثبت در رايانه به شعبه هفتم تجديد نظر ارجاع شده است که با تجديد نظرخواهي تجديدنظر خواه نسبت به رأي دادگاه بدوي اين مرجع با بررسي اوراق و محتويات پرونده و رأي صادره از شعبه بدوي و نيز موارد اعتراض و دفاعیات وکلای طرفین که بصورت لایحه می باشد اقدام به رسيدگي نموده و مبادرت به صدور رأي به اين شرح نمود.


 


رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا به وکالت از مهدی نسبت به دادنامه 80/7/2/87 شعبه دوم حقوقی آستانه اشرفیه وارد نمی­باشد زیرا رای بر اساس موازین قانونی صادر شده و در لایحه تجدید نظر خواهی اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده است بنابراین به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تجدید نظر خواهی ،رای تجدید نظر خواسته تائید می­گردد اما در خصوص عدم توجه دادگاه بدوی درخواست تقسیم سایر املاکی که در تقسیم نامه عادی تاکنون نسبت به تقسیم آن اقدام نشده است و عدم اظهار نظر راجع به آن این است فارغ از اظهار نظر بوده و به مرجع بدوی تذکر لازم اعطا می­گردد. این رای قطعی است.


رئیس شعبه هفتم تجدید نظر استان تهران                               مستشار


مهرداد باباپورمقدم                                                    حسن رضازاده


 

به نظر اینجانب با عنایت به مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 23/11/81 که ذیل آن به امضاء وراث مرحوم محمدعلی رسیده که بموجب آن حسب توافق وراث 5491 متر مربع زمین شالیزاری به خواهان پرونده رسیده است و اقرار خوانده و وکیل محترم وی به اصالت تقسیم­نامه مزبور و همچنین نظریه کارشناسان منتخب به نظر می­رسد رای صادره دادگاه بدوی بغیر از ،عدم توجه دادگاه بدوی به درخواست تقسیم سایر املاکی که در تقسیم نامه عادی تاکنون نسبت به تقسیم آن اقدام نشده و عدم اظهار نظر راجع به آن که مورد تذکر دادگاه تجدید نظر نیز قرار گرفته بصورت صحیح صادر شده که مورد تائید دادگاه تجدید نظر نیز قرار گرفته و مواد استنادی آن مطابق قانون بوده و بطور کلی رای دادگاه بدوی و تجدید نظر بصورت صحیح صادر شده است.

29 شهریور 1396
محمود صفری

صدور حکم در مور د ملکهای اوقافی پاسخ

4 مهر 1396
داتیکان

درود. لطفا چنانچه خواسته ای دارید ذکر کنید. متشکر. پاسخ