print-icon

3: پرونده ضرب و جرح عمدی

در صورتی که اشخاصی، دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهند مشترکا و در صورت تشخیص مرجع صالح متساویا به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردند. مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت شکایت کیفری علیه مرتکبین اقدام نماید.

نتیجه:

تأیید دادنامه واخواسته مبنی بر محکومیت مشترک و متساوی به پرداخت یکصدم دیه کامل بابت حارصه گونه راست و یک صدم دیه کامل بابت حارصه‌های بازوی راست و بازوی چپ و یک صدم دیه کامل بابت ارش حارصه سمت چپ گردن و سه دینار ارش بابت تورم دست راست و سه دینار ارش بابت ضرب‌دیدگی دنده‌های سمت چپ

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه:دادگستری شهرستان تهران-شعبه101جزایی آقای اسماعیل شوقی نژاد
کلاسه پرونده:870186
شاکی:فرید
متهم:1-احمد2-یاسر
موضوع اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی

مواد 42، 294 بند 2، 302، 367، 480 ، 481، 485، 495، 496 قانون مجازات اسلامی
ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری

در خصوص شکایت آقای فرید علیه آقای 1-احمد 2-یاسر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بنا به گزارش مرجع انتظامی و ارجاع امر به شورای حل اختلاف بنا به دستور معاون دادسرا با توجه به اینکه نامبردگان نسبت فامیلی با همدیگر دارند که شورای محترم در مورخه های 87/4/22 و87/4/23 تشکیل جلسه می‌دهد و از طرفین برای سازش دعوت به عمل می‌آورد که طرفین حاضر به سازش و شرکت در جلسه شورا نمی‌شوند، لذا پرونده با پیوست صورت جلسه عدم سازش مجددا به دادسرا فرستاده می‌شود و تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با صدور قرار تأمین کیفری به معرفی کفیل هرکدام به وجه الکفاله مبلغ پانزده میلیون ریال از شروع تا پایان رسیدگی و شروع به اجرای آن صادر می‌نماید که با معرفی کفیل در مورخه 87/5/15 قرارکفالت مورد قبول قرار می‌گیرد و پس از انجام تحقیقات لازم در شعبه معاون دادستانی منجر به صدور قرار مجرمیت علیه متهمین در پرونده می‌شود و پس از تأیید دادستان محترم تهران منجر به صدور کیفرخواست می‌گردد. بنا به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواهان و عدم دفاع موثر متهمین مجرمیت متهمین در نظر دادسرا محرز بوده و با استناد به مواد 42، 302، 367، 480، 481، 484 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم برکیفر متهم را می‌نماید که پرونده به شعبه 101دادگاه جزائی تهران ارسال می‌شود. در این مرحله دادگاه محترم با توجه به عدم حضور طرفین و ارسال لایحه به مورخه 87/7/7 از ناحیه وکیل به وکالت از فرید و استماع اظهارات نماینده مدعی‌العموم که صدور حکم محکومیت متهمین را با توجه به کیفرخواست 885- 87/5/23 درخواست می‌نماید، به پرونده رسیدگی می‌کند. دادگاه محترم باتوجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده به استناد مواد 42، 294 بند 2، 302، 367، 480 ، 481، 485، 495، 496، از قانون مجازات اسلامی نامبردگان را مشترکا و متساویا به پرداخت یکصدم دیه کامل بابت حارصه گونه راست و یک صدم دیه کامل بابت حارصه‌های بازوی راست و بازوی چپ و یک صدم دیه کامل بابت ارش حارصه سمت چپ گردن و سه دینار ارش بابت تورم دست راست و سه دینار ارش بابت ضرب‌دیدگی دنده‌های سمت چپ در حق فرید ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه محکوم و اعلام می‌نماید. با توجه به اینکه رای صادره غیابی بوده مورد واخواهی در مهلت قانونی ده روز در همان شعبه قرار می‌گیرد. لذا نظر به اینکه از ناحیه واخواه 1-احمد 2-یاسر دلیل یا بینه‌ای که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید اقامه نگردیده دادگاه رأی صادره را از حیث نحوه دادرسی مصون و عاری از ایراد و اشکال قانونی می‌داند که نیازی به تحقیق بیشتر ندارد. بنابراین دادگاه محترم به استناد ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می‌نماید که رأی صادره حضوری و با توجه به نصاب دیه قطعی است.


 

در خصوص اتهام متهمین 1-احمد 2-یاسر باسواد، بدون سابقه کیفری، مجرد، دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به فرید با وکالت بعدی وکیل مشاوره حقوقی قوه قضائیه سیدکورش موضوع کیفرخواست شماره 815  مورخ 87/5/23 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل: شکایت صریح و بی شائبه مجنی‌علیه گواهی پزشک قانونی که مؤید وارد شدن صدمات عمدی به شاکی دارد، تحقیقات مفصل ضابطین قضایی و مقام قضایی دادسرا شامل تحقیق از طرفین شکایت و نیز استماع شهادت شهود که شاهد عینی قضایا بوده‌اند، اقرار تلویحی نامبردگان بر وقوع درگیری، عدم‌حضور مشارالیها در دادگاه برای دفاع از اتهام و سایر قرائن و امارات موجود اتهام وارده به متهم محرز و مسلم تشخیص بنابراین دادگاه به استناد مواد 42، 294 بند 2، 302، 367، 480 ، 481، 485، 495، 496، از قانون مجازات اسلامی نامبردگان را مشترکا و متساویا به پرداخت یکصدم دیه کامل بابت حارصه گونه راست و یک صدم دیه کامل بابت حارصه‌های بازوی راست و بازوی چپ و یک صدم دیه کامل بابت ارش حارصه سمت چپ گردن و سه دینار ارش بابت تورم دست راست و سه دینار ارش بابت ضرب‌دیدگی دنده‌های سمت چپ در حق فرید ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه محکوم و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف 10روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.


 


رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی تهران – اسماعیل شوقی نژاد


 


 


در واخواهی احمد و یاسر نسبت به دادنامه 87099718261226-87/7/7 درپرونده کلاسه 870186 – 86 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی تهران، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه واخواه دلیل یا بینه‌ای که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید اقامه نگردیده، دادگاه رای صادره را از حیث نحوه دادرسی مصون و عاری از ایراد و اشکال قانونی می‌داند که نیازی به تحقیق و بررسی بیشتر ندارد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه معترض‌عنه را عینا تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و با توجه به نصاب دیه قطعی است.


 


رئیس شعبه 101دادگاه عمومی جزایی تهران – اسماعیل شوقی نژاد


 


 


 


 

 باتوجه به اقرار تلویحی متهم در مراحل دادرسی و محتويات پرونده، گزارش مرجع انتظامی که حکایت از درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی متهمین نسبت به شاکی پرونده دارد و همچنین گواهی پزشکی قانونی و مراحل دادرسي پيرامون اين موضوع نشانگر این می‌باشد که بی‌شک رأی صادره براساس مواد قانوني به نحو صحيح صادرگرديده است.