print-icon

پرونده مزاحمت بهداشتی

در صورتی که شخصی با ریختن فضولات حیوانی به محل و مکان عمومی موجب مزاحمت بهداشتی شود مطابق قانون به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

نتیجه:

محکومیت به رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق و پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت

موضوعات مرتبط

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه101جزایی آقای اسماعیل شوقی نژاد
کلاسه پرونده: 86/729-ش101
شاکی: محسن – جهانگیر – سهراب
متشاکی: نجیب
موضوع: مزاحمت بهداشتی

ماده 690 قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

شکایت شکات علیه متشکی‌عنه به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اینکه آقای نجیب که خود دامدار است عملاً فضولات حیوانات خود را به حیاط مدرسه روستای ریک می ریزد و بهداشت محیط مدرسه و محل را آلوده نموده است. مزاحمت علنی و آشکار در حق اهالی ف خصوصاً دانش آموزان مدرسه ریک  نموده است. گزارشاتی نیز در این مورد به شبکه بهداشت نوشته و ارائه نموده‌ایم و اینجانبان به نمایندگی از طرف اهالی روستا و همچنین از طرف دانش آموزان رسیدگی و مجازات قانونی نامبرده و رفع مزاحمت و صدور اقدامات شایسته در حق ما اهالی را استدعا داریم. پرونده از طریق دادستان محترم به شورای حل اختلاف منطقه ریک حوزه 15 ارجاع شده و شورا با اخطار کتبی از طرفین دعوت به شورا نموده و با شنیدن اظهارات طرفین آنها را دعوت به صلح و سازش نمود. ولی احد از شکات اظهار داشت بنده و دیگر شکات به عنوان نماینده بقیه افراد هستیم و مردم و دانش آموزان نیز در این خصوص شکایت دارند و در برگ جداگانه اظهارات طرفین اخذ شده‌است. شورا با اخطار به طرفین از آنها دعوت به معاینه محل نموده‌است، که در تاریخ 85/7/29 در وقت مقرر وسیله اجرای قرار آماده و به سوی محل اجرای قرار حرکت کردند و فضولات حیوانی ریخته شده در محوطه مدرسه را مشاهده نمودند و به متهم تذکرات لازم را دادند ولی توجه نکرد. شکات اظهار نمودند بارها به بهداشت محیط اطلاع داده‌ایم که به متشکی‌عنه تذکر داده‌‌اند ولی متاسفانه اصلاً توجه نمی‌نماید. سپس تصمیم گرفتند مجدداً از بهداشت استعلام بگیرند.


کارشناسان بهداشت محیط اظهارنظر نموده‌اند که این مرکز در مورخه 85/8/9 از کل موردنظر بازدید و نموده اند که مشکل قبلی همچنان به قوت خود باقی بوده و مشتکی عنه نسبت به جمع آوری فضولات حیوانی خود هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده‌است لذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام به حضور می‌رسد. سپس پرونده برگ شماری شده و با صورت جلسه عدم مصالحه طرفین، عین پرونده شامل پانزده برگ جهت اقدامات مقتضی به حضور محترم ریاست دادسرا ارائه می‌گردد و بعد دستور رسیدگی را به شعبه اول بازپرسی داده شده است. بازپرس با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، دستور تعیین وقت نظارت را نموده و متهم به اتهام مزاحمت بهداشتی برای شکات، ظرف مدت پنج روز با قید نتیجه عدم حضور جلی و احضار شود. در تاریخ 85/11/30 مجلوب نجیب به همراه مأمور بدرقه به حضور بازپرسی اعزام می‌گردد. سپس در برگ جداگانه از متهم بازجویی و همچنین اتهام وارده را نیز برای نامبرده قرائت نموده است و قرار تأمین کیفری به مبلغ پنج میلیون ریال برای ایشان صادر نموده و قرار حین الصدور برای او قرائت و با معرفی کفیل و احراز هویت وی، متهم آزاد می‌شود. سپس قرار مجرمیت با توجه به اوراق و محتویات پرونده صادر می شود که به حضور دادستان محترم رسیده و دستور صدور کیفر خواست را در برگ جداگانه نموده است.


النهایه کیفرخواست از سوی دادسرا به شماره 584- 86/3/9 با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اقرار متهم و نظریه کارشناس بهداشت و غیره صادر می شود و به امضاء دادستان محترم رسیده و پرونده از دادسرا به ریاست محترم دادگاه جزایی ارجاع و بعد از دستور ریاست دادگستری به شعبه 101 جزایی اعاده می گردد و به کلاسه 86/792 ثبت شعبه و تعیین وقت می گردد.


در تاریخ 86/5/28 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و پرونده فوق تحت نظر قرار دارد. شکات حضور ندارند و لایحه‌ای نیز واصل نشده است. متهم و نماینده محترم دادستان حضور دارند و دفاعیات نماینده دادستان برابر کیفر خواست است. دادگاه بعد از شرح شکایت برای متهم و تفهیم اتهام و اعمال مفاد و تبصره 129 ق.آ.د.ک و اخذ آخرین دفاع از متهم، با التفات به اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. شماره دادنامه: 1273- 28/5/86

در خصوص اتهام نجیب فرزند قسمت دائر بر مزاحمت بهداشتی از طریق دپو کردن فضولات حیوانی موضوع کیفرخواست شماره 584- 86/3/9 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با التفات به مجموعه اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات، اعلام نظر مأمورین شبکه بهداشت- اقرار متهم و مؤیداً به سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده دادگاه بزه انتسابی نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین علاوه بر رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق متهم موصوف را به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.


 


رئیس شعبه 101 دادگاه جزایی تهران- شوقی نژاد

با مطالعه اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده که شورا با تشکیل جلسه و دعوت طرفین به صلح و سازش موفق به حل مشکل نشده‌است. از همین رو، پرونده با اعلام نظر شورا به دادسرا اعاده گردیده‌است. نظریه کارشناس بهداشت محیط نیز که از محل نموده، ضم سابقه می باشد. سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده نیز حاکی از ووقع جرم دارد. بنا بر همین مدارک دادگاه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق متهم موصوف را به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم کرده‌است. رأی صادره مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است.