print-icon

1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

در صورتی که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، می‌تواند به موجب شکوائیه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از مرتکب شکایت نماید و مجازات وی را از مرجع صالح درخواست کند.

نتیجه:

پرداخت یک‌ونیم دینار بابت کبودی سمت چپ قفسه سینه و سه دینار ارش بابت تورم گونه راست و چهار صدم ارش بابت دررفتگی شانه چپ در حق بهنام ظرف مدت یکسال

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه101جزایی آقای اسماعیل شوقی نژاد
کلاسه پرونده:870554 -87ش101
شاکی: بهنام
متهم: رضا
موضوع اتهام: دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی

مواد 294 تبصره 2- 302- 367- 484- 485- 495-496 قانون مجازات اسلامی

در خصوص شکایت آقای بهنام علیه آقای رضا به اتهام ضرب و جرح عمدی که با ارائه گواهی پزشکی قانونی و گواهی شهود درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت متهم را از محضر دادگاه می‌نماید. پرونده در شعبه چهارم دادیاری برای رسیدگی  به جریان می‌افتد. شعبه مربوطه پس از اظهارات شهود که درتأیید درگیری می‌باشد به متهم تفهیم اتهام می‌نماید. متهم اتهام وارده را رد می‌نماید و در دفاع از خود عنوان می‌دارد که بنده به همراه خانواده‌ام با ماشین پاترول از ییلاق می‌آمدیم به طرف اسالم که ناگهان آقای بهنام با ماشین پیکان از سمت راست سبقت گرفت و کشید جلوی ماشین و به ما توهین کرد و با علامت دست سه راه اسالم را نشان داد. پدرم به او گفت این چه طرز رانندگی است که با شلنگ به ما حمله کرد و ما را مورد ضرب‌وشتم قرارداد. گواهی پزشکی قانونی نیز دارم. جریان پرونده با قرار تأمین کیفری وجه الکفاله  به مبلغ چهل میلیون ریال ادامه می‌یابد. متهم پس از معرفی و قبول کفیل آزاد می‌شود. متهم در آخرین دفاع خود ضمن رد ضرب‌وجرح شاکی مدعی می‌شود که شاکی برای آنها مزاحمت ایجاد کرده‌ و آنها را مورد ضرب وشتم قرارداده است. در مورخه 87/7/16 شعبه چهارم دادیاری با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گواهی گواه و پزشکی قانونی قرار مجرمیت متهم را صادر می‌نماید که پس از تأیید دادستان منجر به صدور کیفرخواست به شماره 1304-87/7/20 می‌شود. پرونده به شعبه 101جزایی تهران ارجاع می‌شود و شعبه مربوطه از طرفین دعوی دعوت به عمل می‌آورد ولی شاکی و متهم در جلسه دادگاه حضور نمی‌یابند. متهم لایحه به دادگاه ارسال می‌دارد که در آن اتهامات وارده را رد می‌کند و نماینده دادستان ضمن دفاع از کیفرخواست شماره 1304-87/7/20 تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم در پرونده را می‌نماید.


شعبه 101جزایی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و متهم را به استناد مواد 294 تبصره 2- 302- 367- 484- 485- 495-496 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک و نیم دینار بابت کبودی سمت چپ قفسه سینه و سه دینار ارش بابت تورم گونه راست و چهار صدم ارش بابت دررفتگی شانه چپ در حق بهنام ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره هم حضوری و با توجه به نصاب دیه قطعی اعلام می‌شود. 

درخصوص اتهام رضا فرزند کرامت 25ساله شغل آزاد، باسواد، سنی، ایرانی، بدون سابقه کیفری، مجرد، دایر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به بهنام فرزند بیژن موضوع کیفرخواست شماره 1304مورخ 87/7/20 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل: شکایت شاکی خصوصی و مطالبه دیه از ناحیه ایشان، گواهی پزشک قانونی، تحقیقات به عمل آمده از ناحیه ضابطین قضایی، شهادت شهود در کلانتری و استماع شهادت شهود عینی توسط مقام قضایی دادسرا، اقرار تلویحی نامبرده بر درگیری با شاکی، شکایت متقابل طرفین – عدم دفاع موثر از ناحیه متهم به موجب لایحه دفاعیه و سایر قراین و امارات موجود در سابقه اتهام وارده به متهم محرز و مسلم تشخیص بنابراین دادگاه به استناد مواد 294 تبصره 2- 302- 367- 484- 485- 495-496 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت یک‌ونیم دینار بابت کبودی سمت چپ قفسه سینه و سه دینار ارش بابت تورم گونه راست و چهار صدم ارش بابت دررفتگی شانه چپ در حق بهنام ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و با توجه به نصاب دیه قطعی اعلام می‌شود. 

با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده و امعان نظر در آن با توجه به شكايت شاكيه و گواهی گواه و گواهی پزشکی قانونی و اقرار تلویحی متهم و ساير قرائن و دلايل موجود در پرونده رأي صادره از جانب دادگاه بدوي منطبق با موضوع حاكم بوده و مستندات قانوني مربوط به آن به نحو صحيح و به جا بوده است و رأي صادره به درستي صادرگرديده است.