اظهار نامه مالک به مستاجر جهت مطالبه اجور معوقه

در صورتی که مستأجر از پرداخت اجور خود سرباز زند مالک می‌تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق از وی اجور معوقه را مطالبه نماید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :