اظهارنامه خریدار ملک جهت تنظیم سند رسمی اعیانی

در صورتی که شخصی حقوق اعیانی ملکی را به موجب سند عادی به دیگری انتقال دهد، خریدار می تواند با ارسال نمونه اظهارنامه فوق الزام او به تنظیم سند رسمی اعیانی را درخواست نماید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :