print-icon

1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

در صورتی که طفلی شخص دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و در صورت گذشت شاکی خصوصی قرار منع تعقیب وی صادر می‌گردد. با مشاهده نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی آن آشنا شوید.

نتیجه:

قرار منع تعقيب

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: داگستري شهرستان تهران- شعبه 102دادگاه جزائي (اطفال)
قاضي سرپرست: جناب آقاي محقق
کلاسه پرونده: 58/49
شاكي: مختار
متهم: يعقوب
اتهام : ايراد ضرب

شاكي شكايتي به طرفيت يعقوب 16 ساله در سال 1358 به دادسراي  وقت ارائه مي‌دهد و اظهار مي‌دارد كه بنده وقتي مريض بودم و در خانه بستري بودم آقاي يعقوب (متهم) شايعه كرده بود كه من زير ماشين رفته‌ام و آبروي من را در محل برده‌است. وقتي كه بعد از بهبودي به او مراجعه كردم، او مرا مورد ضرب و شتم قرار داد كه گواهي پزشكي قانوني نيز به پيوست مي باشد. در بازجويي‌هاي به عمل آمده از متهم نامبرده اظهار پشيماني مي نمايد و اظهار مي دارد كه اين امر به صورت اتفاقي صورت گرفت و من قصد نداشتم اين كار را بكنم و چون آقاي مختار يكدفعه به من حمله كرد من ناخود آگاه اين كار را كردم. در جريان پرونده شاكي با اعلام رضايت خود نسبت به متهم درخواست مختومه شدن پرونده را مي‌نمايد كه دادگاه اطفال با بررسي محتويات پرونده مبادرت به انشاء راي به شرح ذيل مي نمايد.

درخصوص اتهام يعقوب فرزند صاحبعلي مبني بر ايراد ضرب و فحاشي نسبت به مختار نظر به گذشت شاكي خصوصي قرار منع تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد. قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه محترم استان گيلان مي باشد.


رئيس شعبه دوم دادگاه شهرستان قائم مقام دادگاه اطفال


سيد محمد موسوي

با مداقه در اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينکه شاکي رضايت خود را اعلام نموده است. لذا قرار موقوفي تعقيب صادر شده براي متهم صحيح به نظر مي رسد.