2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

در صورتی که طفلی زیر سن 15 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود باید عاقله او دیه جراحت وارده را به متضرر بپردازد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رای دادگاه اطفال در این موضوع مطلع گردید.

نتیجه:

پرداخت نصف ديه كامله مرد مسلمان

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه: داگستري شهرستان تهران- شعبه 102دادگاه جزائي (اطفال)
قاضي سرپرست: جناب آقاي محقق
کلاسه پرونده: 870998184200104
شاكي: اسماعيل ولي آصف
متهم: عليرضا-حاجت به عنوان (عاقله)
اتهام: ضرب و جرح عمدي

مواد 50-297-302-304 قانون مجازات اسلامي

آقاي اسماعيل شكايتي به طرفيت آقاي عليرضا طرح مي‌نمايد و در شرح ماوقع اظهار مي‌دارد : احتراما معروض مي دارد در ساعت 16تاريخ 87/2/12 فرزندم به نام آصف سن 10 ساله با پرتاب شي برنده از ناحيه چشم راست كه توسط پسر بچه به نام عليرضا انجام مي‌گيرد مجروح می‌شود. پس از آن به بيمارستان برده شد كه توسط متخصص تحت عمل جراحي قرار مي گيرد . حسب اظهار معالج به علت صدمات و جراحات وارده بايد  به تهران بيمارستان فارابي اعزام شود. علهذا با تقديم اين شكوائيه بدوا درخواست صدور دستور ارجاع امر به پزشكي قانوني و سپس تقاضاي رسيدگي تعقيب وم جازات عاقله ضارب را از محضر عالي تمنا دارد.


پس از آن پرونده به شورا حل اختلاف ارسال مي شود. در تاريخ 87/3/13 پرونده فوق در جلسه شوراي حل اختلاف بررسی مي شود. به علت عدم حضور طرفين جلسه شورا براي تاريخ 87/4/8 تجديد جلسه مي‌شود. در تاريخ فوق جلسه شورا تشكيل مي شود و شاكي عنوان مي دارد كه چشم راست فرزندش توسط عليرضا فرزند حاجت مورد ضرب و جرح قرار گرفته. لذا فرزندم را به بيمارستان فارابي تهران بنا به پيشنهاد پزشكان معالج در شهرستان منتقل كرده‌ام. هزينه جراحي مجدد و معالجه فرزندم حدودا بيست و چهار ميليون تومان مي باشد كه مشتكي عنه هيچگونه كمكي در اين خصوص ننموده است. مشتكي عنه ضمن قبول اتهام علت عدم كمك را نداشتن تمكن مالي عنوان مي دارد. لذا به علت عدم مصالحه دفتر پرونده را از آمار كسر و پرونده را به حضور دادستان محترم اعاده مي‌نمايد. درتاريخ 87/2/30 نظريه پزشكي پس از معاينات به عمل آمده آسيب شديد اطلاق قدامي چشم راست (شامل آسيب قرنيه و عدسي چشم) در اثر اصابت با جسم سخت طي شش ماه گذشته ايجاد شده است.


پس از ارجاع پرونده به دادستان جهت كسب دستور به استناد تبصره 3ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موضوع مي بايست در دادگاه عمومي جزايي شهرستان  مستقيما مطرح شود. در تاريخ 87/9/5 در وقت فوق‌العاده پرونده تحت نظر قرار مي گيرد و دادگاه محترم پس از شنيدن شكايت شاكي و اقرار متهم به جرم واقع شده قرار آزادي وي را با وجه التزام به مبلغ پنجاه ميليون ريال صادر مي نمايد كه با ضمانت آقاي عليرضا برابر پروانه كسب شماره 2440/20/18 را صادر مي نمايد، دادگاه با ملاحظه جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

درخصوص اتهام عليرضا فرزند حاجت 12 ساله دانش آموز به قيد التزام به شخص غير از ولي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به طفل آقاي آصف و با شكايت ولي قهري وي آقاي اسماعيل با عنايت به محتويات پرونده از جمله شكايت ولي قهري طفل و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم مبني بر اينكه يك چوب پرتاب كردم و به چشم آصف برخورد كرد چشمش خونريزي كرد. من نمي خواستم اورا بزنم و.. گواهي پزشكي قانوني و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم مستندا به مواد 50-297-302-304 قانون مجازات اسلامي دادگاه عاقله طفل متهم را به پرداخت نصف ديه كامله مرد مسلمان بابت نابينايي چشم راست در اثر اصابت با جسم سخت درحق شاكي محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي درمحاكم محترم تجديد نظر استان گيلان مي باشد.

درپرونده مذكور باتوجه به اينكه شاكي با ارائه گواهي پزشكي از متهم شكايت نموده و از طرفي با توجه اينكه  متهم به جرم خود اعتراف نموده لذا راي صادره دادگاه محترم به درستي صادرشده و بزه انتسابي به عليرضا محرز و مسلم مي‌باشد.