1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی خواهان اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن است، می تواند به نمونه پرونده فوق مراجعه نماید و اطلاعات لازم را درباره این موضوع به دست آورد.

 

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود