print-icon

1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع برمالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست، در صورتی که پیش از اثبات مالکیت زمین تقاضای خلع ید از آن شود منتهی به قرار رد دعوا می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده کنید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه وقاضي سرپرست: دادگاه تجديدنظر استان گيلان - شعبه هفتم – جناب آقای طورچی مقدم
کلاسه پرونده :880998132200524
تجديدنظرخواه: اله وردی با وکالت اسحق2. محمد تقی 3. هوشنگ 4. جعفر 5. علی 6. بهبود 7. فوزیه
تجديدنظرخوانده: 1.صفا با وکالت قاسم 2. کورش 3. حسین
موضوع پرونده: خلع ید

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 672- 1383/10/1
ماده 22 قانون ثبت اسناد
ماده ی 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح پرونده در دادگاه بدوي


آقای اسحق  به وکالت اله‌وردی به خواسته خلع ید و قلع و قمع ازاله اعیانات احداثی در پلاک ثبتی 68 سنگ اصلی 45 بخش 18 تهران واقع در روستای خرشک و پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از خسارت تصرف و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال با دلایلی از جمله 1. گواهی مالکیت شماره 11592 مورخه 87/8/27 2. انحصار وراثت شماره 530 مورخه 87/8/26 3. انحصار وراثت شماره 435 مورخه 87/7/27 4.انحصار وراثت مورخه 86/6/30 5. استشهادیه 6. اقرارنامه و بیع‌نامه به دادگاه عمومی شهرستان رودبار تقدیم می‌کند و در شرح دادخواست عنوان می‌دارد که به وکالت از آقای اله وردی و با مدارک پیوستی به موجب گواهی مالکیت شماره 11592 مورخ 87/8/27 موکل به صورت وراثتی مالک پلاک ثبتی 68 سنگ اصلی 45 بخش 18 تهران واقع در روستای خوشک می‌باشند که خواندگان به صورت غاصبانه اقدام به تصرف قسمت‌های از ملک نموده و بعضا احداث اعیانی نموده‌اند. معذالک با وجود رابطه مالکیت موکل در اداره ثبت اسناد واملاک که به موجب گواهی آن را تأیید نموده است مالکیت موکلین رسمی وشرعی و قانونی است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید و سپس قلع و قمع و ازاله اعیانات احداثی والنهایه تعیین خسارات ایام تصرف و پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله را دارد.  با توجه به اینکه دعوی خواهان مالی بوده و بر اساس میزان خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد لذا دادگاه به موجب ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر و به شورا ارجاع می دهد. طرفین در شورا حاضر می شوند و خوانده در جلسه شورا با توجه به اینکه به نامبرده ابلاغ می شده شرکت نمی کند و اظهارات شکات با توجه به دادخواست تقدیمی می باشد با توجه به اینکه شورا موفق به صلح و سازش نمی شود پرونده را به دادگاه ارسال می نماید.


پرونده در شعبه دوم حقوقی رودبار به جریان می افتد، آقای قاسم وکیل صفا از موکل خود به شرح ذیل دفاع می‌کند: 1. دعوی خلع ید فرع بر مالکیت می‌باشد و نیاز به مدرک مالکیت دارد در حالی که خواهان‌ها هیچگونه مدرکی ارائه ننموده اند و گواهی راکد اداره ثبتی اسناد ومالکیت صادر کرده است، در آن اعلام کرده تا تقاضای ثبت از طرف آقایان نوراله و محمد آقا و نه نه خانم که نامی از خواهانها در آن گواهی نبرده است.


2. لازم به ذکر است که خواهان ها قبلا به پرونده کلاسه 276-2/86 دادخواست اثبات مالکیت داده بودند که دادگاه محترم طبق  دادنامه شماره 835- 16/ 10/86 مالکیت نامبردگان را به رسمیت شناخته و دعوی خواهان را قابل رسیدگی وقابل استماع ندانست.


3. وکیل محترم خواهانها دردادخواست تقدیمی اعلام کرده است که موکل بصورت غاصبانه اقدام به تصرف قسمتهای از ملک نموده است اینجانب برای اطلاع دادگاه محترم به عرض می رساند که زمین متنازع فیه چندین سال است که در تصرف موکل و قبل از آن در تصرف پدر موکل بوده است وفق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. خواهان‌ها هیچگونه مدرکی مبنی بر غاصبانه بودن یا غیرقانونی بودن مالکیت موکل ارائه نکرده اند. با توجه به موارد معنونه از آن مقام محترم تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را دارد.


به تاریخ بیست دوم اسفند ماه سال یک هزار سیصد و هشتاد و هشت جلسه دادگاه تشکیل می شود و وکیل خواهان عنوان می دارد که عرایضم به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد وکیل خوانده ضمن تقدیم لایحه معروضی بالا به دفاع از موکل خود می پردازد و دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید.


 


رای دادگاه بدوی


درخصوص دعوی آقایان 1. الله وردی با وکالت آقای اسحق 2. محمد تقی 3. هوشنگ 4. جعفر 5. علی 6. بهبود 7. خانم فوزیه به طرفیت آقایان و خانم‌ها: 1. صفا 2. کورش 3. حست به خواسته خلع ید و قلع و قمع و ازاله اعیانات احداثی در پلاک ثبتی 68 سنگ اصلی 45 بخش 18 تهران واقع در روستای خرشک و پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از خسارات تصرف و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل جملگی علی الحساب مقوم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه حسب رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 672- 1383/10/1 خلع ید از اموال غیر منقول فرع برمالکیت است وطرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. لذا با توجه به اینکه موضوع دعوی خواهان نیز دارای سابقه ثبتی می باشد و حسب گواهی استعلام ثبتی مضبوط در پرونده هیچ یک از خواهان وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد مالک شناخته نشده‌اند و لذا بدین وصف و از طرفی به تبع دعوی خلع ید دعوی و قلع و قمع و ازاله اعیانات نیز که فرع بر خلع ید می باشد قابل استماع نمی باشد. لذا دادگاه به استناد ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر می دارد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


رییس شعبه 2 دادگاه حقوقی رودبار –محمد


 


شرح پرونده دادگاه تجديدنظر


با تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه از رأي دادگاه بدوي ـ پرونده از طريق شعبه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده که بعد از دستور و ثبت به شعبه هفتم  ارجاع شده و تحت رسيدگي قرار گرفته است.


دادگاه تجديدنظر تشکيل جلسه داده و با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده و لايحه اعتراضيه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:


 

رای دادگاه تجدیدنظر


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای اله وردی با وکالت اسحاق نسبت به دادنامه شماره 8800180- 15/2/88 صادره از شعبه دوم عمومی حقوقی رودبار نظر به اینکه حسب پاسخ شماره 10360- 86/8/13 اداره ثبت اسناد املاک رودبار در خصوص پلاک 68 واقع در خرشک سنک اصلی 45 بخش 18 تهران پس از قبول درخواست ثبت اقایان و خانم 1. سلیمه 2. نوراله3. محمد آقا 4. نه نه خانم و انتشار آگهی‌های نوبتی و تجدید حدود اعتراض بر ثبت بعمل آمده که حنوز منتهی بر اتخاذ تصمیم نهایی نگردیده است و لذا دادگاه اعتراض مطروح را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن مستندا بر صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته را تائید می نماید. رای صادره قطعی است.


 


 رئیس شعبه هفتم تجدید نظر استان تهران                            مستشار


             مهرداد باباپورمقدم                                                    حسن رضازاده

نظر به اینکه حسب رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور 672- 1383/10/1 خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. لذا با توجه به اینکه موضوع دعوی خواهان نیز دارای سابقه ثبتی می باشد وحسب گواهی استعلام ثبتی مضبوط در پرونده هیچ یک از خواهان وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد مالک شناخته نشده اند و لذا بدین وصف و از طرفی به تبع دعوی خلع ید دعوی و قلع و قمع و ازاله اعیانات نیز که فرع بر خلع ید می‌باشد قابل استماع نمی باشد  و به همین خاطر دادگاه محترم به استناد ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر می‌نماید.  لذا به نظر اینجانب رأی صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر که در تأیید رأی بدوی می‌باشد به نحو صحیح و مطابق قانون صادر شده است و هیچ‌گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست.