1: پرونده تمکین

در صورتی که زوجه از تمکین  امتناع نماید زوج می تواند الزام او به تمکین را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

نتیجه:

حکم به تمکين خوانده از خواهان و بازگشت وي به منزل شوهرش

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران
نام شعبه رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران
قاضي سرپرست: جناب آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/264 ش1
خواهان: محمد
خوانده: رقيه
موضوع: صدور حکم تمکين

مواد 1102 -1114 قانون مدني
ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني

خواهان با تنظيم و تقديم دادخواستي به طرفيت خوانده به رياست محترم دادگستري مبني بر عدم تمکين اظهار می‌دارد؛ با توجه به عقدنامه شماره 12562 که رابطه زوجيت محرز مي باشد خوانده بدون اذن بنده و بي دليل زندگي را ترک کرده است در صورتي که زندگي متعارف و مناسب برايش فراهم است و بنده هم کاسب آبرومند هستم تحت تأثير و تحريک والدين خويش قرار گرفته است و غافل از آخر و عاقبت عمل خويش است و بي مورد لجاجت مي کند و با توجه به اينکه اظهارنامه برايش فرستاده‌ام ولي عملاً بي اعتنايي کرده و حاضر به مراجعت نيست و خودداري او از تمکين و ترک زندگي مشترک باعث اختلال در زندگي من شده و مرا متوجه خسارات هنگفت نموده است ايشان موظف به اطاعت از شوهر و استمرار زندگي مشترک است. مشکل هم در خانه ندارد تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مقتضي را دارم. با تشکر خواهان.


بعد از دستور رياست محترم دادگستري پرونده در شعبه اول ثبت و دستور رسيدگي داده مي‌شود. در تاريخ 86/4/28 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه حقوقي تشکيل جلسه داده پرونده تحت نظر قرار دارد. ملاحظه مي‌گردد اخطاريه ابلاغ شده طرفين حضور ندارد. لايحه‌اي به شماره 615-86/4/28 از طرف خواهان و لايحه‌اي به شماره 612 از طرف وکيل خوانده واصل که پس از ثبت ضم سابقه گرديده است. لذا دادگاه با بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايد. نظر به اينکه خوانده در جهت توجيه عدم تمکين خويش به شهادت شهود و همچنين پرونده کلاسه‌هاي 86/245 شعبه چهارم دادياري و 85/1486 شعبه دوم دادياري استناد نموده و با عنايت به اينکه ملاحظه پرونده‌هاي مذکور و استماع اظهارات شهود خوانده در استماع تصميم نهايي مؤثر ضروري مي باشد با صدور قرارهاي فوق مقرر مي دارد دفتر وقت رسيدگي تعيين پرونده‌هاي استنادي مطالبه و به خوانده ابلاغ شود که شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نمايد و خواهان نيز جهت استماع اظهارات شهود خوانده و ملاحظه پرونده‌هاي استنادي دعوت شوند.


در تاريخ 86/6/24 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکيل پرونده فوق تحت نظر است. طرفين حضور دارند لايحه اي واصل نشده است. پرونده هاي استنادي فراهم و مفاد آن براي حاضرين قرائت شد و خلاصه اي از آن در پرونده درج گرديده  که به لحاظ فقد ادله اثباتي قرار منع تعقيب نامبردگان صادر شده است. پرونده در مرحله ابلاغ قرار مذکور به طرفين است و حکايت مفيد ديگري ندارد. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل انشاء رأي مي‌نمايد.


کلاسه پرونده 86/264 ش 1    شماره دادنامه 1007-86/6/27

در خصوص دعوي آقاي محمد فرزند رحمت به طرفيت خانم رقيه فرزند رجبعلي به خواسته صدور حکم تمکين به شرح دادخواست تقديمي نظر به اينکه رابطه زوجيت طرفين به موجب فتوکپي مصدق رونوشت سند نکاحيه شماره 12562 محرز مي‌باشد و حسب مقررات قانوني زوجه مکلف است که در منزلي سکونت داشته باشد که زوج در آن ساکن است و از زوج تمکين نمايد مگر اينکه دليل محکمه پسندي بر عدم تمکين خويش اقامه نمايد که در پرونده حاضر با توجه به اينکه حسب استناد خوانده به پرونده هاي فوق الذکر که تحت نظر قرار گرفته و خلاصه اي از آن در پرونده ضبط گرديده گرچه نتيجه مذکور که منتهي به رد شکايات خوانده گرديد هنوز به قطعيت نرسيده لکن با عنايت به اينکه خوانده در جلسه مورخه 86/6/24 بي اعتنايي خود را به مفاد پرونده استنادي اعلام نموده و ضمن اقرار به عدم تمکين دفاعيات قابل قبولي ارائه نکرده است. لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص و به استناد مواد 1102 -1114 قانون مدني و ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني حکم به تمکين خوانده از خواهان و بازگشت وي به منزل شوهرش را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان گيلان مي باشد.


رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران ـ رنجبر

خواهان با تنظيم و تقديم دادخواستي به طرفيت خوانده مبني بر عدم تمکين  با توجه به عقدنامه شماره  12562 اقدام نموده و با ارائه مداركي از جمله اظهارنامه و شهادت شهود مدعي عدم تمكين همسرش مي شود و با توجه به اينكه خوانده در جلسه دادگاه ضمن اقرار به عدم تمکين دفاعيات قابل قبولي هم ارائه ننموده لذا با اين وصف راي صادره به نحو صحيح صادر شده است.