1: پرونده تجویز ازدواج مجدد

در صورتی که شخصی به دلیل عدم تمکین همسر خود درخواست تجویز ازدواج مجدد از دادگاه نماید می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع و شرایط آن مطلع گردد.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود