print-icon

پرونده طلاق خلع (توافقی)

زوجه می‌تواند با بذل مهریه خود و به شکل توافقی از زوج جدا شود. با مطالعه نمونه پرونده طلاق خلع می‌توانید اطلاعات لازم را در این باره کسب نمایید.

نتیجه:

صدور گواهي عدم امکان سازش

نام و نام خانوادگي كارآموز: وحيد هادي پور
شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران
نام شعبه رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران
قاضي سرپرست: جناب آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 84/540 ش1
خواهان: عاکف
خوانده: گردناز
موضوع: طلاق خلع (توافقي)

مواد 1143 و 1147 قانون مدني
مفاد ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق و آئين نامه اجرايي آن

خواهان در شرح دادخواست تقديمي بيان داشته که اينجانبان به موجب عقدنامه شماره 3973 -1371/7/26 و توافق‌نامه زوج و زوجه دائمي و رسمي مي باشيم. چون اولادي براي اينجانبان مقدور نشده است لذا تصميم گرفته ايم از همديگر جدا شويم و کليه حق و حقوق خودمان را با تنظيم اسناد که به گواهي شوراي محل رسيده است و هيچگونه ادعايي از همديگر نداريم و زوجه مهريه خود را به زوج بذل کرده است از اين نظر نيز ادعايي ندارد و نخواهد داشت و موضوع توافق را در محضر دادگاه نيز صريحاً به استحضار خواهم رساند. صدور و اعطاء حکم طلاق خلع مورد استدعاست. مدارک استنادي به ضميمه تقديم مي گردد. دادخواست مطروحه به تاريخ 84/7/15 با دستور رياست دادگستري به شعبه اول ارجاع شده و در تاريخ 84/7/15 به شماره 6577 در دفتر کل ثبت گرديده است.


توافقنامه‌اي مبني بر بذل مهريه و رضايت در طلاق فيمابين زوجين تنظيم گرديده و امضاء شده و مورد گواهي اهل محل و ريش سفيدان و شوراي اسلامي روستاي محل اقامت واقع گرديده است و پيوست دادخواست مي‌باشد. به تاريخ 84/7/16 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي تهران جهت رسيدگي  به پرونده تشکيل جلسه داده زوجين حضور دارند ابتدا زوج اظهار مي دارد عرايضم به شرح دادخواست تنظيمي است.


سپس زوجه مي گويد کليه موارد مندرج در دادخواست را قبول دارم، بچه نداريم باردار نيستم جهيزيه‌ام را گرفته‌ام و کليه حق و حقوق مربوط به مهريه و نفقه خود را بذل مي نمايم و هزينه دفتر طلاق را نيز خودم مي پردازم. تقاضاي صدور حکم طلاق را دارم. دادگاه با توجه به مراتب فوق جهت حل و فصل قضيه موضوع را به داوراني که از سوي زوجين معرفي خواهد شد ارجاع مي نمايد. هر کدام از زوجين يک نفر از بستگان نزديک خود را حسب دستور دادگاه با داشتن شرايط داوري به عنوان داور به دادگاه معرفي مي نمايند. دادگاه موضوع داوري را به داوران تفهيم کرده و ايشان در پاسخ به دادگاه بيان مي کنند که بارها جهت ايجاد سازش با زوجين صحبت کرده‌اند ولي متأسفانه نتيجه‌اي حاصل نشده است و ايشان جهت طلاق جديت دارند. لذا نظريه داوري ما نيز صدور گواهي عدم امکان سازش براي زوجين مي باشد.


به تاريخ 84/7/19 پرونده با حضور زوجين و با تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است. دادگاه خطاب به زوجين بهتر است با هم زندگي کنيد با هم سازش نماييد و ادامه زندگي بدهيد.


زوجه اظهار داشت ادامه زندگي و سازش بين ما مقدور نشده من حامله نيستم و بچه نيز نداريم و از کليه حق و حقوق قانوني خودم گذشت مي نمايم و آن را به همسرم بذل مي کنم و از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور مي نمايم و از حق تجديدنظرخواهي اسقاط حق اعتراض داريم.


دادگاه با توجه به مراتب فوق ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. داوران طي اوراق جداگانه نظريه داوري خود را مبني بر عدم امکان سازش وجود اختلاف خانوادگي عميق نزد زوجين و توافق آنها براي طلاق را طي شرحي به دادگاه اعلام داشته‌اند.

در خصوص درخواست زوجين مبني بر صدور گواهي عدم امکان سازش جهت جاري شدن صيغه طلاق نظر به محتويات پرونده و توافق آنها و اظهارات داوران و احراز زوجين و اينکه زوجه اظهار داشت تمام حق و حقوق خودم شامل مهريه و نفقه ايام عده را بذل می‌نمايم و زوج نيز قبول ما بذل نموده  و زوجه اظهار داشت بچه نداريم و حامله نمي باشم سعي دادگاه هم در انصراف زوجين از درخواست مؤثر واقع نشد لذا دادگاه درخواست را موجه، مستنداً به مواد 1143 و 1147 قانون مدني و مفاد ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق و آئين‌نامه اجرايي آن مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش بين آقاي عاکف و خانم گردناز با بذل مهريه و قبول ما بذل از سوي زوج براي ثبت و اچراي صيغه طلاق مي نمايند و پرداخت هزينه دفتر طلاق نيز به عهده زوجه مي باشد. رأي صادره حضوري و در اجراي ماده 333 ق. آ. د.م قطعي است. رأي دادگاه حضوراً به زوجين ابلاغ گرديد. هيچکدام از طرفين به رأي صادره اعتراض ننموده‌اند و رأي صادره به جهت اتمام مدت اعتراض به حالت قطعيت درآمده است.


رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران ـ رنجبر

در دعوي طلاق خلع با توجه به اينکه زوجه با بذل مهريه به صورت کلي و جزئي و همچنين نفقه ايام عده و با جلب رضايت زوج حق دارد از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش جهت مطلقه شدن خود را به عمل آورد که دادگاه با در نظر گرفتن شرايط مذکور و قبول ما بذل زوجه از سوي زوج و ساير شرايط دعوي گواهي مزبور را صادر مي نمايد.