1: پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

در صورتی که پدر از پرداخت نفقه جاریه فرزندان امتناع کند، فرزندان می توانند الزام او را به پرداخت نفقه خود از دادگاه درخواست نمایند. در نمونه پرونده فوق با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود