پرونده مطالبه سهم الارث

در صورتی که یکی از وراث سهم الارث خود را دریافت نماید و در آن تصرف مالکانه نماید اما پس از مدتی سایر ورثه آن را تصرف کنند باید دعوای خلع ید و نه مطالبه سهم الارث اقامه نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

نتیجه:

قرار عدم استماع دعوي

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران
نام شعبه رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران
قاضي سرپرست: جناب آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/532 ش1
خواهان: خانم سيما با وکالت حسين
خوانده: عزيز ـ عباس
موضوع: مطالبه سهم الارث

ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني

خواندگان دعوي قدر سهم‌الارث موکل را به شرح سند عادي مورخه 82/1/22 مساحت 400 متر مربع زمين واقع در املاک ورنه بيجار، تقبل و حدود آن را دقيقاً مشخص و تعهد نمودند به موکل تحويل دهند. موکل نيز متقابلاً اعلام نمود بعد اليوم از بابت ارث پدري هيچ ادعايي ندارد. نظر به اينکه خواندگان تا کنون از تحويل و تسليم سهم الارث، امتناع نموده و مراجعات مکرر نيز با دفع الوقت مواجه شده لذا با تقديم دادخواست و به تجويز مواد 10 و غيره از قانون مدني و نظريه مشورتي شماره 7229 /7 – 76/12/23 اداره حقوقي استدعا دارم با لحاظ خسارات قانوني حکم بر الزام خواندگان به تسليم سهم الارث تعيين شده صادر و اعلام فرماييد. با تقديم احترام وکيل خواهان.


بعد از دستور رياست محترم دادگستري در دفتر شعبه اول ثبت و تعيين وقت گرديده است.


به تاريخ 86/8/13 در وقت مقرر شعبه اول تشکيل جلسه داده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است وکيل خواهان حاضر است. خواندگان حضور ندارند. لايحه‌اي به شماره 1009- 86/6/19 از طرف آنان واصل که پس از ثبت ضم سابقه گرديده مفاد آن براي وکيل حاضر قرائت شد.


اظهار داشتند؛ اولاً قرارداد استنادي اينجانب به شرح سند مورخه 82/1/22 مستنداً به ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده درباره طرفين  معتبر بوده مادام که بطلان آن مورد حکم قرار نگيرد بنا بر اصل صحت لازم الوفا خواهند بود. تاکنون هيچ حکمي بر ابطال قرارداد مذکور صادر نشده و مفاد قرارداد نيز با نص صريح قانون تعارضي ندارد. ثانياً نوشته عادي 84/10/14 ابرازي خواندگان، خللي بر مدلول قرارداد خصوصي مورخه 82/1/22  وارد نمي آورد زيرا قطع نظر از اينکه به دليل عدم امضاء موکل، تأثيري بر او ندارد. از اين حيث وارث ديگر، ادعاي خود را نسبت به ما ترک مورث ساقط نموده‌اند درباره آنها واجب الاثر مي باشد ثالثاً مستند عادي مورخه 66/6/19 ابرازي خواندگان، قطع نظر از اينکه محل ترديد بوده به عنوان صلح نامه مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 ق ثبت در هيچ محکمه‌اي قابل پذيرش نيست. مضافاى اين که بالفرض که چنين باشد، رافع تکليف خواندگان به انجام مدلول قرارداد خصوصي مورخه 82/1/22 نخواهد بود، خواندگان به شرح قرارداد خصوصي، مکلف به انجام تعهد خود مي باشند. تقاضاي رسيدگي دارم. با احترام وکيل خواهان.


شماره دانامه : 1330 – 86/8/5


 

در خصوص دعوي سيما فرزند نجف قلي  با وکالت حسين به طرفيت آقايان عزيز ـ عباس ـ فرزندان نجف قلي به خواسته مطالبه سهم‌الارث به شرح سند مدرکيه مورخه 82/1/22 و الزام خواندگان به تحويل آن با احتساب قانوني به شرح دادخواست تقديمي نظر به اينکه مفاد سند عادي مذکور مورد قبول طرفين بوده و حسب متن سند فوق الذکر خواندگان مقدار چهار صد متر مربع زمين موروثي پدري موضوع توافق را به خانم سيما تحويل نموده‌اند و نامبرده در زمين موصوف تصرف مالکانه نموده است و اساساً تعهدي به تحويل ملک نبوده بلکه تحويل گرديده صرف نظر از دفاع خواندگان، خواهان با توجه به مفاد سند مذکور که حکايت از تحويل و تصرف ملک موضوع خواسته دارد بر فرض تصرف ملک تحت تصرف خود توسط هر فردي مي بايست طبق مقررات قانوني نسبت به طرح دعوي و شکايت خلع يد و يا رفع تصرف مي نمود لذا بنا بر مراتب فوق طرح دعوي مطروحه را مطابق مقررات قانوني ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي نمايد. قرار صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم دادگاه تجديدنظر استان گيلان مي باشد.


رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران ـ رنجبر

با بررسي اوراق و محتويات پرونده و متن مبايعه‌نامه ملاحظه مي‌شود که خواندگان زمين موروثي پدري موضوع توافق را به خواهان دعوي تحويل نموده اند و نامبرده در زمين موصوف تصرف مالکانه نموده است و اساساً تعهدي به تحويل ملک نبوده است. صرف نظر از دفاع خواندگان خواهان مي بايست طبق مقررات قانوني اقدام به طرح دعوي و شکايت خلع يد و يا رفع تصرف مي‌نمود. لذا دعوي مطروحه مطابق مقررات قانوني نیست و قاضی به استناد ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي را صادر کرده که صحيح به نظر مي رسد.