print-icon

اظهارنامه به اداره ثبت مبنی بر عدم حضور فروشنده در دفترخانه

در صورتی که قصد دارید اداره ثبت را از عدم حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی مطلع گردانید  تا در پرونده مربوطه ضبط گردد می توانید از نمونه اظهارنامه فوق استفاده کنید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :