print-iconpdf-icon

سند رجوع از طلاق رجعی توسط زوج

در صورتی که مردی، همسر خود را طلاق رجعی دهد، و در ایام عده بخواهد مجددا رجوع کند می‌تواند از نمونه متن فوق استفاده کند.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

در صورتی که مردی، همسر خود را طلاق رجعی دهد، و در ایام عده بخواهد مجددا رجوع کند می‌تواند از نمونه متن فوق استفاده کند.

سند  رجوع از طلاق

اینجانب : ........ ..................... فرزند آقای ...... ............. ............... و نام مادر خانم ............... دارای شناسنامه شماره : ......................  صادره از : ........................... متولد : ........ .......... ساکن : ...... ................... .................. .................................. زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ   /   / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ....... ................... مورخ ...... ............ تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ .... طلاق رجعی دادم، بموجب این سند رسمی و بلحاظ عدم دسترسی بدفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم که در تاریخ   /   /   13 و داخل در مدت عده به زوجه توصیف شده خود و از طلاق مزبور رجوع نموده ام.

بانوی مشارالیها زوجه نامبرده شده نیز این سند را از جهت اطلاع و قبول امضاء می‌نماید و بنابراین زوجیت آنان با این رجوع بنا بر اقرار طرفین به میمنت و مبارکی به بقاء پیوست .

تاریخ : ......................... ماه یکهزار و سیصد و .......................... 13 شمسی .

محل امضاء :

  • فایلی برای دانلود وجود ندارد

ثبت نظر :