شکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

در صورتی که شخصی از سفید مهر یا سفید امضای دیگری سوء استفاده نماید مرتکب خیانت در امانت شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

ثبت نظر :

controller:documents|action:view|layout:documents|panel:front|widget: