print-icon

پرونده حمل کالای قاچاق و مشارکت در آن

در صورتی که می‌خواهید در خصوص رای قاچاق کالا، صادر شده توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی اطلاعاتی کسب کنید، می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید.

نتیجه:

قرار منع تعقیب در خصوص اتهامات وارد شده

موضوعات مرتبط

مرجع کاشف: دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ..........
متهمین : 1- آقای .......... فرزند ........ بنشاني ................
2- آقای ............. فرزند ............... به نشانی ....................
3- آقای ................... فرزند .............. به نشانی ...............
نوع اتهام : 1- حمل کالای قاچاق 2 و 3 – مشارکت در قاچاق کالا
مرجع رسيدگي: شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حكومتي شهرستان ..........

ماده 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفري

مرجع کاشف: دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ..........
متهمین :  1- آقای .......... فرزند ........ بنشاني ................
2- آقای ............. فرزند ............... به نشانی ....................
3- آقای ................... فرزند .............. به نشانی ...............
نوع اتهام : 1- حمل کالای قاچاق 2 و 3 – مشارکت در قاچاق کالا
مرجع رسيدگي: شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حكومتي شهرستان ..........
گردشكار: به تاريخ فوق و در وقت فوق‌العاده جلسه رسیدگی شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حكومتي شهرستان ........... به تصدي امضاء كننده ذیل تشكيل و پرونده کلاسه صدرالذكر تحت نظر قرار دارد محتویات پرونده حاکیست : در ساعت 21:20 مورخه 96.07.26 و در پی اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر قاچاق سوخت توسط یک دستگاه خودروی کشنده تریلی، مأمورین پاسگاه انتظامی ..............، به حوالی روستای ............ اعزام و یک دستگاه خودروی تریلی کشنده تانکردار به شماره انتظامی ..................... را که حاوی مواد سوختی از نوع نفت گاز بود، مشاهده و از وی مدارک لازم درخواست که اعلام داشت بارنامه روغن صنعتی دارم لذا ضمن تنظیم صورتجلسه، خودرو را جهت بررسی بیشتر به پاسگاه دلالت و از راننده خودرو به نام آقای ............... بازجویی اعلام می‌دارد:«اشخاص ناشناسی با خودروی نیسان وانت در محور میاندوآب مهاباد، سوخت مربوطه را به تریلی بارگیری و به شهرستان .............. حمل می‌نمودم.» و بعد از کشف دو نفر به نامهای آقایان ................ و ................. به پاسگاه مراجعه و خواستار ترخیص و آزادی کامیون توقیفی شدند که اظهارات ایشان نیز اخذ و پس از تکمیل پرونده و اخذ اظهارات ایشان، مراتب را از طریق دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ............. و طی نامه شماره ........................ مورخه ................ به اين اداره منعكس می‌نمایند که در شعبه اظهارات راننده اخذ و نامبرده اعلام می‌دارد:«از یک خط بشماره ....... به من زنگ زدند و گفتند بار داریم و من هم آمدم روستای ............ بعد از روستا ایستادم و نیسان‌ها آمدند و سوخت را در خودروی من خالی کردند و قرار بود به شرکتی ببرم و در آنجا تبدیل به حلّال کنند و نمی‌توانم صاحبانش را معرفی کنم. کسانی که با من دستگیر شدند از طریق یکی از آشناها آمده بودند به من کمک کنند و صاحب شرکتی که قرار بود سوخت را برایش ببرم یک نفر رابط معرفی کرده بود و شماره اش ......... می‌باشد و هر چه زنگ می‌زنم تلفن‌اش خاموش است.». بلافاصله از آقای ....... . فرزند ........ که در پاسگاه خود را به هویت ........... معرفی کرده بود تحقیق و اعلام می‌دارد:«شخصی به نام ......... به شماره .......... که آشنای خانوادگی است، به من زنگ زد و گفت آقای ........ . را دستگیر کرده‌اند اگر کمکی از دستتان بر می‌آید برای وی انجام دهید و من هم رفتم پاسگاه و هیچ کالایی متعلق به من نیست و فقط جهت کمک آمده بودم.» سپس از آقای ........... تحقیق که اعلام می‌دارد:«شب آقای ......... به من زنگ زد و گفت تا پاسگاه .......... برویم و من هم ایشان را به پاسگاه بردم و دیگر خبر ندارم و هیچ کالایی متعلق به من نیست و فقط همراه آقای .......... بودم.». سپس قرار مقتضی صادر و با توجه به نقص تحقیقات و اقدامات پرونده، دستور تحویل کالاهای مکشوفه به انبار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اخذ نظر کارشناسی و اعلام اصالت ارکان خودرو و سوابق کیفری متهمین صادر می‌گردد. در تاریخ ............... مقدار 32000 لیتر نفت گاز مکشوفه به انبار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه .............. تحویل و شرکت نفت ناحیه ............ برابر نامه شماره ................. مورخه ................. ، نرخ fob و غرامت هر لیتر نفت گاز را 16378 ریال اعلام می دارد. با وصول نتیجه تحقیقات متهمین جهت اخذ توضیحات احضار و آقای .............. راننده تریلی، ضمن تکرار دفاعیات قبلی اعلام می‌دارد:« قادر به معرفی مالک سوخت‌ها نیستم، چند روزی است دنبال آنها هستم و موبایل آنها در دسترس نیست و آقایان......... و ............... نقشی در پرونده ندارند، دوستم از شهرستان ........... زنگ زد و گفت دوستم مشکل دارد برایش حل کنید و آنها فقط برای آزادی من آمده بودند و در زمان دستگیری و کشف کالا خودرو را متوقف کرده بودم و حملی در کار نبوده است.» آقایان ........... . و .............. نیز ضمن تکرار اظهارات قبلی هر گونه مالکیت کالاها را به خود انکار و اعلام داشتند برای کمک به راننده آمده بودند که با توجه به اظهارات معنونه شعبه با ارسال استعلامی، دستور اعلام دقیق موقعیت خودرو و مسیر حمل و ارزش خودرو و کروکی موقعیت استقرار خودرو را حین‌الکشف صادر که مرجع استعلام شونده خودرو را از نوع سنگین و به ارزش ............ تومان اعلام و کروکی ترسیمی حاکی از استقرار خودرو به سمت حرکت ......... و در حوالی خانه باغ‌های نرسیده به روستای ............ با در اختیار داشتن برگ بارنامه شماره ................ صادره از شرکت حمل و نقل ................ با مشخصات ارسالی از شرکت .............. به شرکت ................. اعلام می‌دارد. ضمناً شخصی به نام آقای ................ با تقدیم لایحه‌ای به شعبه و اعلام مالکیت خودرو تقاضای استرداد خودرو عدم اطلاع از وضعیت حادث شده را می‌نماید که درخواست وی جهت بررسی ضمیمه اوراق پرونده گردیده و نهایتاً با اعلام نتیجه تحقیقات تکمیلی و اخذ آخرین دفاعیات از متهمین، شعبه با ملاحظه پیرامون جميع محتویات پرونده، آنرا معد صدور رأی تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی، با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

 


درخصوص اتهام انتسابی 1- آقای ........... فرزند ..................... خودروی تریلی کشنده تانکردار به شماره انتظامی ................ دایر بر حمل کالای قاچاق و 2- آقای .................... فرزند ............. دایر بر مشارکت در قاچاق کالا و 3- آقای .................... فرزند ............... دایر بر مشارکت در قاچاق کالای موضوع قبض انبار مورخه 1396.08.01 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه .............. و گزارش شماره ....................... مورخه ................. دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ............... اعلام می‌دارد: نظر به اینکه برابر ماده 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع گزارش به قصد خروج از کشور احراز شود و در مانحن فیه چنین قصدی از ناحیه متهمین، برای شعبه محرز نگردیده و بدین ترتیب، موضوع از مصادیق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خروج موضوعی دارد علیهذا شعبه به لحاظ زوال مؤلفه‌هاي مادي و معنوي تخلف قاچاق کالا، اتهامات انتسابی را به نامبردگان محرز ندانسته و مستنداً به ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقیب آقایان ............ و ............... و .................... از اتهامات انتسابي صادر، لیکن به‌لحاظ اینکه کالاهای مکشوفه از نوع مواد سوختی بوده و تهیه و توزیع و نقل و انتقال آنها باید از طریق شبکه توزیع و برابر ضوابط و مقررات خاص در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد‍، و در مانحن فیه چنین امری از سوی متهم ردیف اول آقای ............ رعایت نگردیده است، لهذا باید به اتهام وی دایر بر تهیه خارج از شبکه مقدار 32.000 لیتر نفت گاز یاران‍ه ای در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی مهاباد رسیدگی شود، مقرر می‌دارد پس از قطعیت یافتن رای صادره، از پرونده بدل مفید تهیه و پس از حفظ جای دوسیه، اصل آن جهت رسیدگی در شعبه بدوی به نظر برسد. رای صادره حضوری محسوب و در حدود تبصره 3 ماده 50 قانون مارالذكر، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب محترم تجديدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي است. دفتر مقرر است پرونده از آمار موجودي شعبه كسر و نسبت به ابلاغ رأي اقدام شود .
رئیس شعبه اول بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز
تعزیرات حکومتی شهرستان ......

باید توجه داشته باشید که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1394 تغییراتی کرده است که در بند الف ماده 1 قاچاق کالا و ارز را اینگونه تعریف کرده است:«هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.» و در ماده 18 قانون مذکور نگهداری کالای قاچاق نیز جرم محسوب و مجازات‌های آن مشخص شده است.