print-icon

پرونده تهیه غیرمجاز نفت گاز

در صورتی که تمایل دارید در خصوص رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع تهيه خارج از شبكه نفت گاز و انتقال غيرمجاز آن به مناطق ديگر، اطلاعاتی کسب کنید، می‌‎توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید.

نتیجه:

محکومیت متهم به اتهام مطروحه

موضوعات مرتبط

مرجع کاشف: دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان .......
متهم: آقای ............. فرزند .......... به نشاني ................
نوع اتهام: تهيه خارج از شبكه 32000 ليتر نفت گاز و انتقال غيرمجاز آن به مناطق ديگر براي مرتبه اول
مرجع رسيدگي: شعبه اول بدوی تعزيرات حكومتي شهرستان ...........

تبصره ذيل ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367.12.23 مجمع محترم تشخيص مصلحت
ماده 215 قانون مجازات اسلامی


مرجع کاشف: دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان .......
متهم: آقای ............. فرزند .......... به نشاني ................
نوع اتهام: تهيه خارج از شبكه 32000 ليتر نفت گاز و انتقال غيرمجاز آن به مناطق ديگر براي مرتبه اول
مرجع رسيدگي: شعبه اول بدوی تعزيرات حكومتي شهرستان ...........
گردشكار: به تاريخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه اول بدوی تعزيرات حكومتي شهرستان ........... به تصدي امضاء كننده ذیل تشكيل و پرونده کلاسه صدرالذكر تحت نظر قرار دارد محتویات پرونده حاکیست: در ساعت 21:20 مورخه 96.07.26 و در پی اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر قاچاق سوخت توسط یک دستگاه خودروی کشنده تریلی، مأمورین پاسگاه انتظامی ........... ، به حوالی روستای ............ اعزام و یک دستگاه خودروی تریلی کشنده تانکردار به شماره انتظامی ............... را که حاوی مواد سوختی از نوع نفت گاز بود، مشاهده و از وی مدارک لازم درخواست که اعلام داشت بارنامه روغن صنعتی دارم لذا ضمن تنظیم صورتجلسه، خودرو را جهت بررسی بیشتر به پاسگاه دلالت و از راننده خودرو به نام آقای ........... بازجویی اعلام می‌دارد:«اشخاص ناشناسی با خودروی نیسان وانت در محور میاندوآب مهاباد، سوخت مربوطه را به تریلی بارگیری و به شهرستان قم حمل می‌نمودم.» و بعد از کشف دو نفر به نام‌های آقایان .......... و ...... به پاسگاه مراجعه و خواستار ترخیص و آزادی کامیون توقیفی شدند که اظهارات ایشان نیز اخذ و پس از تکمیل پرونده و اخذ اظهارات ایشان، مراتب را از طریق دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ....... و طی نامه شماره ................. مورخه .............. به اين اداره منعكس می‌نمایند که در شعبه اظهارات راننده اخذ و نامبرده اعلام می‌دارد:«از یک خط بشماره.............به من زنگ زدند و گفتند بار داریم و من هم آمدم روستای ............... بعد از روستا ایستادم و نیسان‌ها آمدند و سوخت را در خودروی من خالی کردند و قرار بود به شرکتی ببرم و در آنجا تبدیل به حلّال کنند و نمی‌توانم صاحبانش را معرفی کنم. کسانی که با من دستگیر شدند از طریق یکی از آشناها آمده بودند به من کمک کنند و صاحب شرکتی که قرار بود سوخت را برایش ببرم یک نفر رابط معرفی کرده بود و شماره اش............... و هر چه زنگ می‌زنم تلفن‌اش خاموش است.». بلافاصله از آقای ............. فرزند ........... که در پاسگاه خود را به هویت .............. معرفی کرده بود تحقیق و اعلام می‌دارد:«شخصی به نام ....... به شماره ............... که آشنای خانوادگی است، به من زنگ زد و گفت آقای ................ را دستگیر کرده‌اند اگر کمکی از دستتان بر می‌آید برای وی انجام دهید و من هم رفتم پاسگاه و هیچ کالایی متعلق به من نیست و فقط جهت کمک آمده بودم.» سپس از آقای ............ تحقیق که اعلام می‌دارد:«شب آقای ............ به من زنگ زد و گفت تا پاسگاه ............. برویم و من هم ایشان را به پاسگاه بردم و دیگر خبر ندارم و هیچ کالایی متعلق به من نیست و فقط همراه آقای............بودم.». سپس قرار مقتضی صادر و با توجه به نقص تحقیقات و اقدامات پرونده، دستور تحویل کالاهای مکشوفه به انبار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اخذ نظر کارشناسی و اعلام اصالت ارکان خودرو و سوابق کیفری متهمین صادر می‌گردد. در تاریخ 1396.08.01 مقدار 32000 لیتر نفت گاز مکشوفه به انبار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ................ تحویل و شرکت نفت ناحیه ............... برابر نامه شماره ................. مورخه .............. ، نرخ fob و غرامت هر لیتر نفت گاز را 16378 ریال اعلام می‌دارد. با وصول نتیجه تحقیقات متهمین جهت اخذ توضیحات احضار و آقای ........... راننده تریلی، ضمن تکرار دفاعیات قبلی اعلام می‌دارد:«قادر به معرفی مالک سوخت‌ها نیستم، چند روزی است دنبال آنها هستم و موبایل آنها در دسترس نیست و آقایان ........ و .......... نقشی در پرونده ندارند ، دوستم از شهرستان ...... زنگ زد و گفت دوستم مشکل دارد برایش حل کنید و آنها فقط برای آزادی من آمده بودند و در زمان دستگیری و کشف کالا خودرو را متوقف کرده بودم و حملی در کار نبوده است.» آقایان ........ و ..........نیز ضمن تکرار اظهارات قبلی هر گونه مالکیت کالاها را به خود انکار و اعلام داشتند برای کمک به راننده آمده بودند که با توجه به اظهارات معنونه شعبه با ارسال استعلامی، دستور اعلام دقیق موقعیت خودرو و مسیر حمل و ارزش خودرو و کروکی موقعیت استقرار خودرو را حین‌الکشف صادر که مرجع استعلام شونده خودرو را از نوع سنگین و به ارزش 285.000.000 تومان اعلام و کروکی ترسیمی حاکی از استقرار خودرو به سمت حرکت .........و در حوالی خانه باغ‌های نرسیده به روستای ........... با در اختیار داشتن برگ بارنامه شماره ..............صادره از شرکت حمل و نقل.......... با مشخصات ارسالی از شرکت.............. اعلام می‌دارد. پس از تکمیل تحقیقات صورت گرفته شعبه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به عدم مطابقت ارکان تخلف صورت گرفته با مقررات ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مرقوم، قرار منع تعقیب نامبردگان را از اتهام قاچاق صادر و جهت رسیدگی به تخلف تهیه خارج از شبکه مواد سوختی به شعبه بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع که پس از قطعیت یافتن رای و ثبت و جری تشریفات قانونی اظهارات و مدافعات متهم در این رابطه اخذ و پس از اخذ دفاع و آخرین دفاع، آن را معد صدور رأی تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی، با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

« رأي شعبه »
درخصوص اتهام انتسابی آقای ................ فرزند ............. راننده خودروی تریلی کشنده تانکردار به شماره انتظامی ................. بر تهيه خارج از شبكه 32000 ليتر نفت گاز و انتقال غير مجاز آن به مناطق ديگر براي مرتبه اول موضوع قبض انبار مورخه 1396.08.01 شرکت ملی پخش فرآورد‌ه‌های نفتی منطقه ...............، توجهاً به گزارش شماره ........................ مورخه ................ دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ............. و اقاریر صریح متهم مبنی بر نداشتن هر گونه مجوز قانونی برای تهیه کالاهای موضوع گزارش و با عنايت به دفاعيات غير مستدل و غير مؤثر متهم که صراحتاً اعلام داشته سوخت‌های مکشوفه از طریق مجاری غیرقانونی و خودروهای وانت بار تانکردار در اختیار وی قرار گرفته است که قادر به شناسایی و معرفی آنان نمی‌باشد، علیهذا شعبه عمل انتسابي را منطبق با تبصره ذيل ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367.12.23 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام دانسته و مستنداً به تبصره ذيل ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حكم به استرداد مواد سوختي مكشوفه به شبكه رسمي توزيع و استرداد وجوه حاصل از فروش(پس از كسر هزينه‌هاي جانبي) به مالک آن صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب محترم تجديدنظر تعزيرات حكومتي استان ............ مي‌باشد. دفتر مقرر است پرونده از موجودي آمار كسر و نسبت به ابلاغ رأي اقدام شود.