مطالبه ثمن

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

محکومیت به پرداخت ثمن و انتقال سند

موضوعات مرتبط

شماره پرونده: 950007 شعبه 87 دادگاه حقوقی عمومی تهران

مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515و 519 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی

1-سند مالکیت به شماره 164808 مورخ 5/9/80


2-وکالتنامه شماره 261944


3-گواهی عدم انجام معامله به شماره 139401252911000017 


 


4-مبایعه نامه شماره 12735294


شرح خواسته:


همانطوری که مبایعه نامه مورخ 10/9/94 فی مابین موکل و خوانده حکایت دارد موکل یک دستگاه آپارتمان به مساحت 146 متر مربع موضوع پلاک 27 فرعی از3141 حوزه ثبتی قلهک را به مبلغ پنج میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال به خوانده فروخته که مبلغ یک میلیارد و صد میلیون آن پرداخت گردید و مقرر شده بود مابقی هنگام تنظیم سند رسمی و تحویل آن که در قرارداد به تاریخ 4/12/94 تعیین گردیده بود پرداخت نماید که متاسفانه خوانده برابر گواهی عدم حضور دفترخانه 680 حاضر نگردیده و نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننموده است. با این مراتب به موجب دادخواست تقدیمی بدوا صدور قرار تامین خواسته نسبت به ملک مورد معامله و نهایتا حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 456000000 ریال معادل چهارصد و پنجاه و شش میلیون تومان و پرداخت خسارت طبق بند 5 ماده 6 قرارداد از قرار روزانه 2000000 از زمان 4/12/94 لغایت تقدیم دادخواست به میزان 36000000 و محاسبه آن تا صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.


محل انعقاد قرارداد: تهران خیابان شریعتی- روبروی خیابان دولت(زرگنده) خیابان امامزاده اسماعیل- جنب بانک صادرات مسکن روشن


 


لایحه وکیل خوانده:


احتراما بدین وسیله به استحضار می رساند؛ موکل اینجانب آقای حسین  در پرونده مطروحه در آن شعبه محترم به عنوان خوانده دعوای مطالبه الباقی ثمن معامله موضوع مبایعه نامه شماره 12735294 مورخ10/9/1394 و خسارات دادرسی موضوع دادخواست آقای سعید قرار گرفته است. این در حالیست که موکل در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه مزبور به عنوان خواهان و به طرفیت آقای سعید  به عنوان خوانده دعوا در شعبه 89 همان مجتمع  طرح دعوا کرده است. با توجه به سبق ارجاع به شعبه 87  و اینکه منشا و ماهیت هر دو دعوا یکسان است مستدعی است دستور فرمایید بدوا هر دو پرونده در شعبه تحت زعامت جنابعالی تجمیع و در یک وقت رسیدگی به هر دو دعوا فی المجلس رسیدگی شود.


پرونده به شعبه 87 صادر شده و وقت رسیدگی به طرفین مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده است.  دادخواست و دلایل در پرونده ضمیمه شده اند.


دادخواست:


خواهان: حسین 


خوانده: سعید - علیرضا 


خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی


دلایل و منضمات:


1-سند مالکیت به شماره 164808 مورخ 5/9/80


2-مبایعه نامه شماره 12735294


3-وکالتنامه شماره 018097 


شرح خواسته:


احتراما به استحضار عالی می رساند؛ موکل بنا به مبایعه نامه ارایه شده مورخ 10/9/94 آپارتمانی به مساحت 146 متر مربع به پلاک ثبتی 3141/27 از آقای علیرضا  با وکالت رسمی که از جانب آقای سعید داشته و ملک متعلق به آقای سعید بوده خریداری نموده است و با وجود اینکه یک میلیارد و صد تومان از مبلغ پرداخت شده و باقی باید در هنگام  تنظیم سند رسمی تحویل داده شود؛ ایشان حاضر به تنظیم سند رسمی به موکل نمی گردد. خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمایید.


جلسه رسیدگی:


جلسه در موعد مقرر برگزار شده است. وکیل خواهان نتوانسته حضور یابد و لایحه ارسال کرده است.


لایحه وکیل خواهان:


نظر به اینکه موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 10/9/94 یک دستگاه اپارتمان به مساحت 146 متر مربع موضوع پلاک 27 فرعی از 3141 اصلی را به موجب سند مالکیت رسمی شماره 351682 را به خوانده محترم به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و شصت میلیون تومان فروخته و مشارالیه از کل ثمن معامله یکصد و ده میلیون تومان را به موکل پرداخت نموده و برابر ماده 3 قرارداد مقرر گردیده الباقی ثمن معامله معادل چهارصد و پنجاه و شش میلیون تومان را هنگام تحویل و تنظیم سند در دفترخانه 640 تهران پرداخت نماید و توجها به اینکه خوانده علیرغم حضور موکل در زمان مقرر در دفترخانه حاضر نشده و گواهی عدم حضور وی به شماره 13940125291100011 اصداری از دفترخانه 640 تهران موید حضور موکل و عدم حضور خوانده می باشد و اینکه عدم انتقال ملک منتسب به رفتار خوانده می باشد و مالا اینکه برابر بند 5 ماده 6 قرارداد ضمانت اجرای نقض تعهد توسط خریدار(خوانده) روزانه مبلغ دو میلیون ریال وجه التزام تعیین گردیده است، لذا از آن مقام محترم قضایی اصدار حکم به شرح خواسته (الباقی ثمن معامله، و وجه التزام روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 4/12/94 لغایت زمان اجرای حکم، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را استدعا دارم.


و اما در خصوص پرونده کلاس 9509982162100036 دعوی خوانده به طرفیت موکل دایر بر تحویل و انتقال رسمی ملک مورد ترافع با توجه به اینکه پرونده حاضر پرونده کلاسه 950036 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی صدور قرار رسیدگی تومان اصداری از شعبه 89 ادغام گردیده و به این شعبه ارجاع شده است. در رد دعوای خواهان آن پرونده (خوانده این دعوی) به استحضار می رساند؛ نظر به اینکه برابر بند 1 ماده 3 قرارداد، تحویل و انتقال ملک موضوع خواسته مشروط به پرداخت الباقی ثمن معامله گردیده است، لذا دعوای خواهان به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله به کیفیت معنونه قابل پذیرش نبوده و صدور قرار عدم استماع دعوی را از مقام محترم استدعا دارد.


 وکیل خوانده حاضر است و بیان می دارد: « در خصوص دعوای موکل این جانب به طرفیت سعید  مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی 3141/27 به انضمام خسارات دادرسی موید اطلاع دادگاه محترم اینکه موکل اینجانب آمادگی دارد با حضور در دفترخانه الباقی ثمن معامله را که مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیون تومان است به انضمام خسارات دادرسی پرداخت نماید و جناب سعید  نیز در دفترخانه اقدام به تنظیم سند رسمی نماید. ضمنا از دادگاه محترم تقاضا می کند از خوانده محترم دعوا درخواست نماید جهت سهولت فرآیند پرداخت مابقی ثمن معامله نسبت به تحویل واحد مزبور جهت تامین بخشی از ثمن معامله از طریق اقدام به رهن آن توسط موکل اقدام مقتضی صورت پذیرد. موید استحضار دادگاه محترم هم اکنون واحد مزبور در تصرف خوانده می باشد.»

در خصوص دعاوی 1- آقای سعید با وکالت آقای حسن  به طرف آقای حسین  مبنی بر مطالبه الباقی ثمن معامله مورخ 10/9/94 به شماره 12735294 به مبلغ 4560000000 ریال و نیز مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد طبق بند 5 ماده 6 مبایعه نامه از قرار روزانه 2000000 ریال از تاریخ 4/12/94 لغایت صدور اجرای حکم به مبلغ 36000000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی 2- آقای حسین با وکالت آقای بهروز به طرف آقایان سعید و علیرضا به خواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 27 فرعی از 3141 اصلی واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی قلهک به مساحت 146 متر مربع با لحاظ خسارات دادرسی نخست در خصوص دعوی آقای حسین به طرف آقای علیرضا چون دادگاه دعوی را متوجه خوانده مذکور نمی داند و ایشان به اصالت در قرارداد نقشی ندارد. لذا دعاوی انتقال ثمن و پرداخت الباقی ثمن معامله و مطالبه خسارات قراردادی نظر به دادخواستهای تقدیمی و اینکه اصالت و صحت قرارداد مستند دعاوی به دلالت اظهارات خواهان های دعوی محرز و مسلم است و اینکه آقای سعید در موعد معهود به دفتر خانه مراجعه و عدم حضور طرف مقابل اخذ نموده است و در واقع خلف وعده ازسوی خریدار محرز و مسلم است و در مجموع به سند مطروحه خدشه ای وارد نشده است. بنابر این دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت آقای حسین به پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 4560000000 ریال و نیز پرداخت خسارات قراردادی به مبلغ 36000000 ریال و نیز محاسبه الباقی خسارت تا روز پرداخت تتمه ثمن و نیز احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز محکومیت آقای سعید به انتقال سند بیع مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خسارات دادرسی این دعوی چون تقصیر متوجه خوانده احراز نمی گردد و این خواهان بوده که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است. لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر می گردد. ضمنا متذکر می گردد انتقال سند پرداخت تتمه ثمن همزمان با توجه به توافق قرارداد صورت خواهد گرفت. این رای در مجموع ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.