اصلاح و تعویض شناسنامه

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

الزام خوانده به تغییر سند سجلی خواهان

موضوعات مرتبط

شماره پرونده: 960997/87 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ماده995 قانون مدنی

ریاست محترم دادگاه عمومی


احتراما به استحضار جنابعالی می رساند؛ همسر این جانب آقای باقر پیرو تعویض شناسنامه اش تغییراتی در شماره شناسنامه و شهر و محل تولدشان ایجاد شده است که بنده نیز به عنوان همسر ایشان تقاضای تعویض و اصلاح شناسنامه خود را دارم. خواهشمند است رسیدگی نمایید.


گردش کار:


دادگاه به ریاست حوزه قضایی شهرستان کوهبنان به همراه دو برگ ابلاغنامه جهت ابلاغ به اداره ثبت احوال کوهبنان نامه ارسال نموده که به ریاست اداره رسیده و وقت رسیدگی به خواهان نیز ابلاغ شده است. جلسه در موعد مقرر تشکیل گردید. نامه ثبت احوال به دادگاه که نماینده معرفی کرده در پرونده موجود می باشد. نماینده دفاعیاتش را به شرح لایحه ارایه کرد. خواهان در جلسه حاضر نشده است.


لایحه اداره ثبت احوال:


احتراما بازگشت به کلاسه 960997 در خصوص دعوی فاطمه  به نیابت از ثبت احوال کوهبنان معروض می دارد:


خواهان تصویر شناسنامه همسر خود را جهت بررسی ارایه ننموده است. اما با توجه به اعلام تغییر تمام مشخصات همسر و با توجه به اینکه ثبت احوال مرجع اصلاح اطلاعات در خصوص ازدواج و طلاق  افراد نیست و تنها پس از صدور سند ازدواج و یا طلاق و ارسال اعلامیه آن به ثبت احوال، ثبت آن در سیستم و شناسنامه افراد صورت می گیرد. فلذا خواهان می بایست دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مطرح می نمود و آن اداره پس از اصلاح عقدنامه خواهان و همسرش و درج توضیحات در سند ازدواج آنها طرفین را به اداره ثبت احوال هدایت می نمود تا اصلاحیه مزبور در شناسنامه و سند سجلی زوجین اعمال گردد. بنابراین به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و به علت عدم توجه دعوی مطروحه به خوانده در این مرحله از دادرسی، رد دادخواست وی از آن مرجع محترم قضایی مورد استدعاست.

در مورد دادخواست خانم فاطمه سادات  به طرف اداره ثبت احوال احوال کوهبنان مبنی بر اصلاح شناسنامه شماره 20 متعلق به خواهان در مورد مشخصات همسرش آقای باقر، از آنجا که پیش از وقوع ازدواج بین خواهان و همسرش از حیث تاریخ و محل تولد شناسنامه همسر اصلاح شده است. لذا اداره ثبت احوال مکلف است این تغییرات را در سند سجلی خواهان لحاظ کند. به این اعتبار و به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر سند سجلی خواهان از حیث مشخصات همسر که دچار تغییر شده صادر می نماید. این رای ظرف 20 روز نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است.