تهدید و افترا

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

تعلیق مجازات حبس

موضوعات مرتبط

شماره پرونده: 960549 شعبه 1020 دادگاه کیفری دو تهران

مواد 669 و 697 از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و با مراعات ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92

- در تاریخ 2 بعد از ظهر روز پنج شنبه 8/4/96 شخصی به نام عباس  با یک نفر دیگر وارد دفتر اینجانب و با عربده کشی و فحاشی اقدام به لگد زدن  به درب دفتر و داد و هوار نموده و باعث ترس و وحشت همسایه ها و آبرو ریزی شد که برای اثباتش شاهد هم دارم و تقاضای برخورد با این فرد را دارم.


گردش کار:


گزارش فوریت پلیسی110


با احترام برابر اعلام شماره خبر 110 مرکز فوریت های پلیسی 110 در ساعت 14 مورخ 8/4/96 اینجانب بدیعی گشت فوریت پلیس 110 کلانتری 129 جامعی به نشانی: خیابان جمهوری مراجعه و ضمن بررسی موضوع مشخص گردید: احتراما در خصوص درگیری در محل حاضر که فردی به هویت بهرام به شماره ملی: 0047012412 فرزند عبدالحسین اظهار داشتند تقریبا سه سال پیش فردی به هویت عباس  دستگاهی به نام داینا کورد(صدا) برایم آورد که بفروشم که با توجه به کسادی بازار توانستم برایش چهار میلیون تومان بفروشم که دو میلیون تومان را برایش واریز کردم و یک دستگاه دو میلیونی هم به او دادم که سند و مدرک آن هم مهیا می باشد که بعد از آن چندین بار مراجعه کرد و ادعا نمود که هفت و نیم میلیون قیمت دستگاهش بوده که این طور نبوده تا یوم جاری شروع کرد به داد و بیداد و آبروریزی کردن و لگد زدن به درب شرکت و ادعا دارد که من به او بدهکارم. لذا مراتب جهت اطلاع گزارش داده شد.


اظهارات مطلع:


هوشنگ  - فرزند عبدالحسین- متولد 1319- بازنشسته- فوق لیسانس شیعه-  به عنوان شاهد بهرام در اتهام توهین و فحاشی و تهدید شهادتش را در کلانتری بدین شرح اعلام نموده است:


«عباس بعد از ظهر پنجشنبه حدود ساعت یک بعد از ظهر با یک نفر دیگر وارد محل کار برادرم شد و پس از بگومگوی مختصری شروع به داد و فریاد کرد و درب بیرونی را باز نمود و شروع به فحاشی و لگد زدن به درب کرد. همسایه ها آمدند بیرون و پنج شنبه بود و اکثر همسایه ها نبودند و برادرم ناچارا با پلیس 110 تماس گرفت و مامور پلیس آمد و ایشان ادعای قرابت با یک سردار اشتری نامی دارد. عباس مرتب برادرم را تهدید می کرد و این امور در دوربین ساختمان قابل مشاهده است. می گفت من زندان رفتم و حسابت را می رسم. توی کلانتری و  دادسرا بزرگ شدم.


اظهارات مطلع:


جواد - فرزند ابراهیم- متولد 1321- تولید پوشاک- دیپلم- مسلمان-  اظهاراتش را چنین بیان کرده است:


در محل درگیری حضور داشتم با صدای بلند متشاکی به محل وقوع مراجعه نمودم. جوانی که دارای ریش بود شروع به داد و بیداد کردن کرد. جوان دیگری نیز همراهش بود. او کمتر دخالت می کرد. علاوه بر مشاهدات این جانب دوربین مداربسته نیز گواه ادعای این جانب است. متشاکی شروع به لگد زدن به درب محل کاربهرام  کرد که مشاهده کردم توام با عربده کشی بود و می گفت کلاهبرداری و میام در خونتون ابروتو می برم.


دادیار دستور داده به کلانتری تا سی دی منضم بازبینی و محتوی آن صورتجلسه شود


صورتجلسه بازبینی فیلم:


احتراما در اجرای دستور مقام قضایی ضمن دعوت از شاکی پرونده آقای بهرام  ضمن مراجعه سی دی ارایه شده در پرونده و راهنمایی وی مورد بازبینی قرار گرفت. در تصاویر که بدون صدا می باشد مشهود است که دو نفر به درب دفتر شاکی مراجعه و فرد جوان تر ساکت کنار ایستاده و حرکتی نمی کند. ولی فرد دوم که طی اعلام شاکی عباس است مرتب با حالت سر و صدا و دست و پا جوسازی می کند و همسایه ها جمع شده است مراتب صورتجلسه و به امضاء شاکی رسید.


شاکی آدرس عباس راشناسایی کرده و کتبا به دادگاه تحویل داده است. متهم احضار شده است:


در خصوص شکایت بهرام علیه شما دایر بر تهدید و توهین در مهلت مقرر فوق جهت دفاع از شکایت مطروحه با همراه داشتن کارت ملی در این شعبه حاضر شوید. نتیجه عدم حضور جلب است. طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری شما می توانید با خود یک وکیل همراه داشته باشید.


به خود شخص متهم ابلاغ صورت گرفته است.


صورتمجلس شعبه 2 دادیاری:


تحقیق از متهم توسط دادیار صورت گرفته است. به تاریخ 4/5/96 آقای عباس در شعبه دوم حضور دارند. با ارایه هویت کارت ملی هویت وی احراز شد.


عباس - تولد:1363- شغل: آزاد دیپلم متاهل- دارای 1 فرزند شیعه- سابقه کیفری ندارم- نشانی مطابق احضاریه


شما متهم به ارتکاب بزه تهدید و افترا هستید دلایل اتهام عبارتند از: شکایت شاکی، تحقیق محلی، گواهی گواهان


اتهام شما به شرح فوق مجددا برایتان قرایت و تفهیم می گردد. آخرین دفاعتان را بیان کنید.


- به هیچ عنوان قبول ندارم. چون من از ایشان شکایت دارم.


قرار کفالت به میزان 70000000 ریال برای متهم صادر و ابلاغ شده است. متهم پدرش را به عنوان کفیل با فیش حقوقی معرفی کرده است. با احراز ملائت کفیل قرار قبولی کفالت صادر شده است.


قرار نهایی دادسرا


شاکی: بهرام 


مشتکی عنه: عباس 


اتهام ها:


1- افترا


2-تهدید


3-توهین به اشخاص عادی


به تاریخ 4/5/96 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر قراردارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات و کفایت ادله را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.


قرار جلب به دادرسی


دادستان محترم عمومی و انقلاب


احتراما، در خصوص اتهام عباس  فرزند احمدرضا متولد 1363 متاهل ، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی  کفالت دائر بر افترا و تهدید موضوع شکایت شاکی نتیجه تحقیق محلی، گواهی گواهان، بزه انتسابی ایشان محرز و مسلم تشخیص و لذا مستندا به مواد 669 و 697 قانون تعزیرات  قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می گردد و در صورت موافقت جهت تنظیم کیفرخواست ارسال می گردد.


قرار منع تعقیب


در خصوص اتهام عباس دایر بر توهین با عنایت به اینکه الفاظ به کاربرده شده دلالت بر توهین ندارد. لذا بزهی در این راستا محقق نشده مستندا به ماده 265 و 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب صادر و مراتب ظرف 10 روز قابل اعتراض از جانب شاکی در دادگاه کیفری ذیصلاح خواهد بود.


کیفرخواست


آقای عباس فرزند احمدرضا متولد 1363- تابعیت ایرانی مذهب شیعه- متاهل- ساکن تهران- بدون سابقه محکومیت موثر کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت متهم است به توهین و تهدید و افترا با توجه به: 1- شکایت شاکی 2- گواهی گواهان، 3- تحقیق محلی  به استناد مواد 669 و 697 قانون تعزیرات در خواست صدور حکم مجازات وی می شود.


پرونده به شعبه 1020 دادگاه کیفری دو وقت رسیدگی ابلاغ شده است.


جلسه رسیدگی:


جلسه رسیدگی در وقت مقرر برگزار شد. شاکی حاضر نشده است.


متهم در مورد اتهامات دفاع نمایید:


- هیچ یک از این ادعاها صحت ندارد و ایشان یکسال است به بنده بدهکار و فراری است. دستگاه صوتی بنده را که نزد ایشان امانت بوده فروخته و پولش را گرفته و بارها دروغ می گوید که دزدیده شده که بعد از ده ها مرتبه به ایشان مراجعه کردم که یا نبوده یا طفره رفته و دنبال بهانه است بدهی اش را ندهد. بنده به اتفاق یک مامور 110 به ایشان مراجعه کردم که ایشان با زیرسیگاری سنگی به من حمله ور شد و با فحش های رکیک و ناموسی مرا تهدید به مرگ کرد و بنده از ایشان با عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری شکایت کرده ام و ایشان این پرونده را برای وقت کشی و ندادن بدهی درست کرده اند.


-مجددا تفهیم اتهام به جنابعالی صورت گردید. آخرین دفاعتان را بیان کنید:


- اظهارات شاکی را قبول ندارم.


 

در خصوص اتهام آقای عباس فرزند احمد رضا دایر بر تهدید و افترا موضوع شکایت آقای بهرام  با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مودای گواهی شهود و اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهم و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 669 و 697 از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و با مراعات ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به تحمل 74 ضربه شلاق بابت تهدید و یکسال حبس بابت افترا محکوم می گردد و به جهت رعایت مقررات جاری در تعدد جرم صرفا مجازات اشد حبس قابل اجراست. لکن به جهت وجود شرایط خاص از جمله فقدان سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح مرتکب و با تجویز مواد 40 و 46 و 52 از قانون اخیر الذکر  تمامی مجازات  های حبس و شلاق به مدت یکسال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرایم عمدی مقرر در قانون، محکومیت تعلیق بی اثر می گردد و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا در آید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.