ابطال گواهی ثبت اختراع

 حمایت قانونگذار از حقوق مادی و معنوی مخترع مشروط به شرایطی است. در صورتی که شرایط قانونی هنگام ثبت اختراع رعایت نشده باشد، ذی نفع میتواند درخواست ابطال گواهی ثبت اختراع را از دادگاه صالح مطالبه نماید.

ناشر سند : پوریا پرهیزکاری مشاهده پروفایل ناشر

پوریا پرهیزکاری وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28963
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :