درخواست تامین دعوای واهی

چنانچه دعوای خواهان مستند به اسناد رسمی و یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و یا برات نباشد، خوانده میتواند برای هزینه ها و یا خساراتی که ممکن است در آینده متحمل شود، از دادگاه درخواست نماید خواهان تامین مناسبی پرداخت نماید

ناشر سند : پوریا پرهیزکاری مشاهده پروفایل ناشر

پوریا پرهیزکاری وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28963
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :