شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

در صورتی که شخصی بدون دلیل موجه پس از صدور چک و در تاریخ سررسید حساب خود را خالی نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم کیفری شکایت نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :